Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  11.01.2018 14:30
 
Oppdatert: 11.01.2018 14:52

Detlajregulering Olderdalen

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8  vert det varsla oppstart av planarbeid for gnr/bnr 46/86 m.fl., Olderdalen.

Området som skal regulerast er på om lag 3 daa. Planavgrensing er synt på kartet nedanfor.

Planavgrensing synt på kart

Planstatus og føremål

Området er i gjeldande reguleringsplan, med planID R-064-002 Olderdalen (vedteken i kommunestyret 30.05.2007), sett av til byggjeområde for frittliggjande småhus. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for konsentrerte småhus. Tilkomst til området er tenkt via Myrateiegn.

Stord kommune har vurdert og konkludert med at planen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing.

For nærare informasjon kontakt Omega Areal as, tlf 975 40 000.

Merknader
Eventuelle merknader eller innspel som har innverknad på planarbeidet
skal sendast skriftleg til:

Omega Areal as
Kvassanesvegen 4
5582 Ølensvåg

eller på epost til : areal@omega.no 

Merknadsfrist: 07.02.2018

Oppstart og vedteken plan

Gjeldande planar

Etter at kunngjeringsperioden er ferdig,
vert planane gjeldande.

Reguleringsplanar kan då søkjast opp på www.fonnakart.no. Andre planar vert å
finna på sida Planar.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen