Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  16.06.2017 09:18
 
Oppdatert: 23.06.2017 12:34

Offentleg ettersyn: Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025

Det vart vedteke i møte i Komitè for næring, miljø og kultur 31.05.17 å leggja Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 ut på offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 10. august.

Landbruksplanen skal ivareta fleire hovudfunksjonar:

  • Den skal gi tydelege signal om kva som er viktige areal og ressursar for landbruket.
  • Få fram kva landbruksnæringa har å seia for verdiskaping, sysselsetjing, busetjing, kulturlandskap og anna næringsliv.
  • Planen skal elles gi føringar for kommunen som landbruksmynde i høve til korleis økonomiske og juridiske verkemiddel skal forvaltast.
  • Planen skal vera eit forvaltingsverktøy, og klargjera kva for prinsipp som skal leggjast til grunn ved handsaming av einskildsaker.
  • Planen skal også gjera tydeleg landbruket sitt ansvar i høve til miljøverdiar, tilrettelegging for friluftsliv, biologisk mangfald, landskapsverdiar og kulturmiljø.
  • Planen skal vera eit viktig sektorinnspel til andre kommunale planar, i særleg grad til kommuneplanen.

Plandokument

Merknader

Moglege merknader til planen skal sendast til:

Fitjar Kommune
Postboks 187
5402 STORD

eller på epost til: post@fitjar.kommune.no

Spørsmål om planforslaget kan rettast til Fitjar kommune v/Audun I. Torvund, på e-post: auto@fitjar.kommune.no eller mobil 997 02 066.

Merknadsfrist: 10. august 2017

Om SFLMK

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdager på Stord rådhus.

Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon og opningstider.
Les meir om SFLMK her. 

Tilsette på SFLMK

Me er fem tilsette ved eininga.
Oversikt over tilsette finn du her. 

Informasjonsskriv

SFLMK gir ut to informasjonsskriv i året.
Infoskriv frå SFLMK finn du her.

 

.

Postadresse

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Nettstadkart

Besøk oss på Fitjar (hovudkontor):

Fitjar rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 45 85 00

Opningstid: Mån-fre (9:00-15:00)

Besøk oss på Stord, Leirvik:

Stord rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 49 68 22

Opningstid: Ons (9:00-15:00)

Stord kommune

 Fitjar kommune