'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  25.02.2009
Innhold sist oppdatert: 27.03.2012 18:42:00
Oppdatert: 22.01.2014

Heimehjelp

Personar som har eit særleg hjelpebehov på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker, kan søkja kommunen om å få heimehjelp / praktisk bistand og opplæring.

Føremålet er først og fremst å yte hjelp til daglege praktiske gjeremål i heimen, og i tilknyting til hushaldninga.

Målgruppe

Vilkår

Heimehjelp blir gitt til dei som ikkje klarer å ha dagleg omsorg for seg sjølv, eller som er heilt avhengige av praktisk eller personleg hjelp for å greie dei daglege gjeremåla. Det er kommunen som i samarbeid med søkjaren, avgjer kva for tenester som skal ytast.

Samarbeidspartnarar

Relaterte tenester

Lover

Dette er ei lovpålagd teneste etter helse- og omsorgstenestelova jf. Lov om helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2.

Om betaling, sjå Forskrift til lov om sosiale tjenester, kapittel 8.

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Rettleiing

Du kan kontakte Kundetorget for å få hjelp til å søkje, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på vegner av deg, må vedkomande ha fullmakt. 

Søknadsskjema

Du finn søknadsskjema for tenesta i informasjonsboks oppe til høgre på denne sida.

Søknadsfrist

Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Saksbehandling

Kundetorget tek stilling til og avgjer søknaden. Søkjaren, eventuelt verje eller nærmaste pårørande vert kontakta av sakshandsamar for å kartleggja bistadsbehovet.

Tildeling av tenester skjer etter individuell og fagleg vurdering. Søkjar vil få tilsendt skriftleg vedtak.

Du har rett til innsyn i dokumenta som vedkjem di sak. Du kan ta nærmare kontakt med Kundetorget dersom du ønskjer dette.

Klage

Du har rett til å klaga på enkeltvedtak. Klagefristen er 3 veker frå du har motteke melding om vedtak. Eventuell klage skal sendast Kundetorget. Dersom du ønskjer det, kan du få hjelp til å skrive klage i Kundetorget.

Kontaktinformasjon

Annan informasjon

Søkeord

eldre, gamal, omsorg, sjukdom, rusmiddel, misbruk, funksjonshemma, særskilt behov, heimen

Betalingsinformasjon

Kontaktinformasjon

Kundetorget
Rådhuset
Boks 304
5402 Stord

Telefon
53 49 66 00

E-postadresse
tingarkontoret@stord.kommune.no

Opningstider
Kvardagar 08.00-15.30

Gå til eininga Kundetorget si side

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM