'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Spebarn på vekta (bildet er arrangert)
Av:  Stord kommune
Publisert:  25.02.2009
Innhold sist oppdatert: 27.03.2012 18:42:45
Oppdatert: 11.09.2012

Helsestasjon (0-5 år)

Tenesta er eit tilbod om:

 • barnevaksinasjonar
 • helseundersøkingar
 • førebyggjande psykososialt arbeid
 • opplysningsverksemd
 • heimebesøk
 • samarbeid om habilitering av born med spesielle behov

Vaksinasjonar følgjer nasjonalt vaksinasjonsprogram.
Helsestasjonen kan også gi tilbod om foreldrerettleiing, t.d. om søvnproblem, samspelproblem og åtferdsproblem hos born.

Kven møter du på helsestasjonen? 

På helsestasjonen jobbar lege, helsesøster, assistent og jordmor. I tillegg kan du treffe fysioterapeut og tannpleiar etter spesiell avtale. Me prøver å skape optimal tryggleik og kontinuitet, m.a. gjennom bruk av fast helsesøster/helsestasjonslege for kvart buområde. 

Målsetjing  

Å førebyggja medfødte og erverva sjukdomar.

Målgruppe

 • Alle foreldre som ventar barn, eller som har spedbarn eller småbarn opp til skulealder, er velkomne til Helsestasjonen.  

  Ein treng ikkje ha "spesielle" problem eller vanskar for å ta kontakt med helsestasjonen. Me vil gjerne ha kontakt med alle barnefamiliar, og ser gjerne at dei som ikkje allereie har kontakt med oss, tek kontakt.
 • Gravide (sjå svangerskapsomsorg).

Vilkår

Helsestasjon 0-5 år er gratis. Det er frivillig å nytte tenestetilbod v/helsestasjonen. Stord (Leirvik), Sagvåg og Nordbygda helsestasjon yter tenester til bebuarar som soknar til det aktuelle buområde. Berre unntaktsvis, og etter avtale, kan alternativ helsestasjon nyttast.

Alle tenester ved helsestasjonen byggjer på låg terskel (det skal vere lett å få kontakt med oss). Me driv førebyggjing, ikkje behandling (behandling er fastlegen si oppgåve). Er du i tvil, ta kontakt. 

Om tinging av time

Det er timetinging for faste kontrollar ved helsestasjonane. Me set stor pris på at du avbestiller timen dersom du og barnet ikkje kan møta.

Samarbeidspartnarar

Relaterte tenester

Rettleiing

Når du har født eit barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten heimebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Kontakten blir oppretta på bakgrunn av fødselsmelding. Du vil få innkalling til vaksinasjonar og regelmessige kontrollar av barnet.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstenester frå kommunen, kan du klage på avgjerda (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire veker frå du tok imot vedtaket.
 • I klaga beskriv du kva forhold du klagar på og grunngir dette. Kommunen kan gi rettleiing ved behov.
 • Send klaga til den instansen som fatta vedtaket. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar.
 • Dersom vedtaket ikkje blir endra, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på sjølve utføringa av helsetenesta du får: 

 • Send klaga til den instansen som yter tenesta, slik at ein har høve til å løyse saka på lågaste nivå.
 • Dersom klaga blir avvist, eller kommunen meiner at rettane dine er oppfylte, kan du klage til Helsetilsynet i fylket.

Kontaktinformasjon

Stord kommune er det tre helsestasjonar for sped- og småbarn:

Stord helsestasjon

Stord helsestasjon finn du i Myro på Leirvik, vis-a-vis rehabiliteringssenteret
Gateadresse er Lønningsåsen 9A. Telefon 53 49 69 85. Opningstid: måndag-fredag 08.30-15.00
Finn oss på kartet 

Nordbygdo helsestasjon

I Nordbygdo finn du helsestasjonen i samme bygg som Nordbygdo ungdomsskule, Kleivane 33. Telefon: 53 45 44 10. Opningstid: måndag, onsdag og torsdag 8.30-15.00. Tysdag og fredag etter avtale.
Finn oss på kartet 

Sagvåg helsestasjon

Sagvåg helsestasjon finn du i "Blåbygget", Vassneset 1. Telefon 53 49 68 54. Opningstid: måndag-torsdag 08.30-15.00
Finn oss på kartet 

Annan informasjon

Pris:
Tenesta er gratis.

Søkeord

barselgruppe, helsesøster

Relatert informasjon på andre nettstader

 • www.helsetilsynet.no  
  Uavhengig tilsynsmyndighet for helse- og sosialtenester
 • www.fylkesmannen.no  Tilsynsmyndighet for helsetenesta og helsepersonell
 • www.odin.no Informasjon frå regjeringa og departementa www.folkehelsa.no - Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kontaktinformasjon

Stord helsestasjon

Tlf. 53 49 69 85
Ope måndag-fredag 08.30-15.00

Nordbygdo helsestasjon

Tlf. 53 45 44 10
Ope: måndag, onsdag og torsdag 8.30-15.00.
Tysdag og fredag etter avtale

Sagvåg helsestasjon

Tlf. 53 49 68 54
Ope måndag-torsdag 08.30-15.00

Helsestasjonane ligg under Eining for sosial- og førebyggjande teneste, avdeling for førebyggande helse

Leiande helsesøster Sigrun Helland

Tlf. 53 49 69 85 eller 957 76 434

Fax: 53 49 69 07 

E-post: sigrun.helland@stord.kommune.no

 

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM