I veke 46  vart det meldt 16 nye tilfelle av Covid19 positive. 13 av desse var utanlandske arbeidarar som var i karantene knytt til Kværner. Tre var stordabuar, der to hadde smittekjelde i annan kommune. Eitt tilfelle hadde ukjent kjelde.

Det er ikkje registrert alvorleg sjukdom blant dei smitta i Stord. Det er ikkje påvist smitte i sjukeheimar, omsorgsbustader, bufellesskap, skular og barnehagar.

Færre har teke kontakt for testing denne veka. Det kan verka som at dei sentrale og lokale innstrammingane av råd har hatt effekt.

Det vert gjort slike endringar i oppmodingar og tiltak i Stord kommune:

Ut over dette vert dei kommunale oppmodingane vidareførte inntil vidare.

 

Kriseleiinga i Stord kommune