Føremål

Planen legg til rette for konsentrert bustadområde med tilhøyrande parkeringsanlegg og uteopphaldsareal,
samt forretning, kontor, naust/badehus, strandpromenade, park, badeområde i sjø og småbåthamn.

Vedtaksdokument

Illustrasjonar

Du har rett til å klage

Vedtaket kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland etter §§ 1-9 og 12-12 i Plan- og bygningslova og § 28 i Forvaltningslova.

Klage må grunngjevast og sendast skriftleg til:

Stord kommune, Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 STORD
evt. via eDialog eller på e-post til rbo@stord.kommune.no 

Klagefrist:  måndag 3. februar 2020

Eventuelle krav om erstatning eller straksinnløysing etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningslova må for ubygd eigedom vera framsett innan 3 år. For utbygd eigedom gjeld same fristen etter at bygga er fjerna.