Årsmeldinga inneheld rekneskap med notar samt ein beskrivande årsberetning som legg vekt på ressursbruk og tenesteproduksjon sett i forhold til politiske vedtak og målsetjingar. Årsmeldinga ber bod om at det er utført mykje og godt arbeid også i 2017.

Årsmeldingar for tidlegare år er å finne her.