Alkohol og servering

Salsløyve

Minstegebyret og gebyrsatsen per liter alkohol vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta § 6-2.

Fast skjenkeløyve

Minstegebyret og gebyrsatsen per liter alkohol vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta § 6-2.

Skjenkeløyve for eitt enkelthøve (ope arrangement)

Kommunestyret har vedteke følgjande gebyrsatsar for skjenkeløyve for eitt enkelthøve (ope arrangement):

 • For inntil 100 personar: kr 600,-
 • For 100-200 personar: kr 1500,-
 • Over 200 personar: kr 3000,-

Ambulerande skjenkeløyve (lukka arrangement)

Satsen vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande sats i alkoholforskrifta § 6-2.

Kunnskapsprøven i alkohollova 

Satsen er jf. Alkoholforskrifta § 5-6 og skal betalast på førehand.

Etablererprøven for dagleg leiar av serveringsstad

Satsen er jf. Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted § 7 og skal betalast på førehand.

Serveringsløyve

Det er ingen gebyr for søknad om serveringsløyve.

Barnehagar

3 dagar pr. veke:  kr 2 141)

5 dagar pr. veke: kr 3 050 per månad)

Stord kommune tilbyr berre plassar 3 og 5 dagar i veka.

Søskenmoderasjon

Stortinget har vedteke nasjonal minimumssats for søskenmoderasjon. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon frå og med søsken nummer to og 50% søskenmoderasjon frå og med søsken nummer tre. Dersom søsken går i ulike barnehagar i Stord kommune (t.d. privat og kommunal) gjeld same reglar for søskenmoderasjon.

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp som vert gjeven etter § 19 E i Barnehagelova skal det ikkje betalast for. 

Økonomisk støtte

Foreldre med låg betalingsevne kan søkja om økonomisk støtte til barnehageplass. Det er særskilde retningsliner for dette.Les meir om å søkja økonomisk støtte til barnehageplass her.

Andre opplysningar

 • Rekning på barnehageplass vert sendt ut frå Stord kommune. Det skal betalast for 11 månader. Juli er betalingsfri. Private barnehagar fakturerer sjølv.
 • Fråtrekk for langvarig og alvorleg sjukdom hos barn kan søkjast om til leiar i barnehagen der barnet går. Leiar/styrar gjer vedtak i saka etter ei samla vurdering av situasjonen. Vedtaket kan klagast på, jfr. Forvaltningslova.

Brann, feiing og tilsyn

Bustader

Feieavgift og tilsyn per hus per år (maks 2 piper): Kr 598

Fritidsbustad

Feieavgift og tilsyn per fritidsbustad, per år: 598

Industri/forretningsbygg

Feieavgift: Kr 1 041
Anna arbeid/feiing etter medgått tid: Kr 811 per time.

Fyrverkeri

Sakshandsaming og tilsyn fyrverkeri kr 2 500

Fornying av løyve til sal av fyrverkeri kr 1 250

Sakshandsaming, administrasjon, forfall, kontroll og gravearbeid

Handsamingsgebyr kr 2 299
Kontroll for gravearbeid inntil 10 m2 kr 606
Tillegg arbeid kontroll for gravearbeid større enn 10 m2 kr 62 pr m2
Forfall av vegen kr 62 pr m2

*Gebyr som skal dekke forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagd nytt vegdekke i full bredde, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Kommunen kan krevje å få dekt dei utgiftene ein har i samband med handsaming og oppfølging av gravearbeidet, dette inkluderer også garantisynfaringar. Størrelsen på gebyr vert fastlagt av kommunestyret.

Meirverdiavgift kjem i tillegg.

Eigedomsgebyr

Kommunale eigedomsgebyr for vanleg bustad (61-200 m2) inkl. mva.

Vassavgift Årsavgift vanleg bustad kr 7 544
Vassavgift Tilknytingsavgift kr 31 250
Avlaupsavgift Årsavgift vanleg bustad kr 7 693
Avlaupsavgift Tilknytingsavgift kr 31 250
Slamtømming Årsavgift bustad (4 m3) kr 826
Slamtømming Årsavgift fritidsbustad (4 m3) kr 413
Renovasjon Standard løysing SIM kr 3 271
Renovasjon Kommunal eigendel kr - 35

Jf. forskrift om vass- og avlaupsgebyr


Årsgebyr per bygningsgruppe

Vass- og avlaupsavgift

Avgiftene er gruppert etter bygningsgrupper i nasjonalt register for bygningar (GAB) og Norsk standard (NS) 3457. Avgifta vert berekna ut frå bruksareal, per bustadeining. Avgifta er todelt med ei abonnementsavgift og ein variabel del for kvar bustadeining. For dei som har vassmålar vert den variable delen rekna etter målar/stipulert forbruk. Alle prisar er inklusive MVA.

Bygningsgrupper

 • 11. Einebustad
 • 12-14 Tomannsbustad, rekkehus, større bustadbygg
 • 15 Bygning for bufellesskap, bu- og servicesenter, studentheim o.l.
 • 16-17 Hytte/fritidshus og tappepunkt
 • 18, 21-44 Industri/næringsdrivande o.l. (forretning, verksemd, kontor, driftsbygning, naust o.l.)
 • 21-84 Industri o.l. over 200 m2 målt etter forbruk (krav om vassmålar)

 

Gruppe

BRA

Vatn abonnement

Vatn variabel

Vatn sum

Avlaup abonnement

Avlaup variabel

Avlaup sum

11 Einebustad opptil 60 m2 utan vassmålar 3 878 1 703 5 581 4 075 1 666 5 741
61 - 200 m2 *1 Vanleg bustad utan vassmålar 3 878 3 666 7 544 4 075 3 618 7 693
11-14 Tomannsbustad, rekkehus, større bustadbygg opptil 60 m2 utan vassmålar 3 878 1 703 5 581 4 075 1 666 5 741
61 - 200 m2 *1 utan vassmålar 3 878 3 666 7 544 4 075 3 618 7 693
15 Bu‐ og servicesenter, studentheim og liknande. Inntil (per) 4 hyblar utan vassmålar 3 878 3 666 7 544 4 075 3 618 7 693
16-17 Hytte / fritidsbustad utan vassmålar 3 878 1 703 5 581 4 075 1 666 5 741
18
21-44
Industri/næringsdrivande o.l. Opptil 60 m2 utan vassmålar 3 878 1 703 5 581 4 075 1 666 5 741
Forretning, verksemd, kontor, driftsbygning, naust o.l. 61-200 m2 *1 utan vassmålar 3 878 3 666 7 544 4 075 3 618 7 693
21-84 *2 Industri o.l. over 200 m2 (Krav om vassmålar) 15 510   15 510 16 170   16 170

* Fotnotar til tabell for vatn og avlaup:

1. Vatn og avløp etter målt mengde (m³) 

Gjeld alle typar bygningar:

 • Vatn kr 28,19
 • Avlaup kr 27,83     

2. For eining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar, tillegg per m2:

 • Vatn kr 30,31
 • Avlaup kr 29,98

3. Halv abonnementsavgift for industri o.l. over 200 m2:
Ved lite vassforbruk kan det etter søknad gjevast halv abonnementsavgift. Vilkår er eit gjennomsnittleg forbruk siste 3 år på mindre enn 100 m3/år. Vatn og avløp etter målt mengde (m3).

Tilknytingsavgifter

For tilknyting til kommunal vassforsyning eller avlaup, må det søkjast på særskilt skjema. Søknad må vera godkjent og avgifta betalt før tilknyting skjer. Eingongsgebyr for tilknyting vert likt for alle abonnentar med inntil 2” tilknytingsleidning til vatn. Ved tilkopling med større dimensjonar, vert det rekna tillegg i avgifta.

Tilknytingsavgift skal reknast for kvart bygg etter reglar som for årsavgifter. Meirverdiavgift kjem i tillegg.

3.1 Bustader/Fritidsbygg

 • Vatn: Kr 31 250
 • Avlaup: Kr 31 250

3.2 Industribygg

 • Vatn: Kr 31 250
 • Avlaup: Kr 31 250

3.3 Større leidningsdimensjon, tillegg i avgifta

 • 3 – 4” leidning: Kr 37 500
 • 5 – 6” leidning: Kr 75 000

3.4 Naust/tappepunkt

 • Vatn: Kr 31 250
 • Avlaup: Kr 31 250

3.5 Mellombelse tilkoplingar

Ingen tilknytingsgebyr. Alle kostnader med tilkopling/fråkopling skal dekkjast av eigar/festar av eigedomen. Mellombels tilknyting gjeld for opp til eitt år. I særskilde tilhøve er det høve til å søkja om vidareføring.

Tømming slamavskiljar

Årsavgift

 • Heilårsbustad 0-4 m3 (tømming annakvart år.) kr 826
 • Hytte/fritidshus 0-4 m3 (tømming kvart 4. år) kr 413

Minirenseanlegg skal ha tømming kvart år. Ekstra tømming/tilleggsarbeid vert fakturert direkte frå SIM.

Betalingssatsar for slamtømming av fellestank og tankar med større volum finn du her (Sim) 

Renovasjon

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) er skipa for å ivareta innhentinga og avfallsdeponeringa i distriktet. Alle husstandar skal sortera avfallet i bioavfall, papiravfall og restavfall. Føremålet med kjeldesortering er å ta vare på ressursane i avfallet, og unngå miljøulemper på fyllplassen.

Standardløysing for bustad:

 • Abonnementsgebyr kr 1 170
 • Dunk for bioavfall kr 515
 • Glas- og metalavfall  kr 205
 • Dunk for papir kr 249
 • Dunk for restavfall kr 1 132 

Totalt for husstand som vel standardløysing er kr 3 271 inkl. mva.

Kontrakt om heimekompostering gjev reduksjon i avgifta på kr 515,- (inkl. mva)

Sekkerenovasjon/fritaksdunk etter søknad: Kr. 1 334,-  (inkl. mva. Abonnementsgebyr kjem i tillegg.)

Betalingssatsar for andre renovasjonsløysingar finn du på SIM sine nettsider

Ekstrasekk for restavfall kan kjøpast i rådhuset for kr. 60 per stk (inkl. tømingsavgift og mva)

Eigedomsskatt

Gjeldande takstar for eigedomsskatt:

Kommunestyret har vedteke at eigedomsskattetaksten skal reduserast med kr 540 000 pr. godkjent bueining.

Kommunestyret har vidare vedteke ein eigedomsskatt for bustad, fritid og landbruk på 3,6 ‰, og for ubygde tomter og næring på 6,5 ‰ av eigedomsskattegrunnlaget.

Graving i kommunal veg/eigedom

Gebyr for sakshandsaming, administrasjon og kontroll i samband med gravearbeid i kommunal veg eller eigedom j.m. side 19 i Retningslinjer for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg i Stord kommune.

Gebyra er som følgjer:

 • Handsamingsgebyr kroner 2 200 per graveløyve. Ved større grave/anleggsarbeid vil gebyret for handsaming av søknaden bli fastsett ut frå medgått tid.
 • Kontroll kroner 586 for gravearbeid inntil 10 kvadratmeter. For større arbeid kjem det eit tillegg på kroner 60 per kvadratmeter.
 • Forfall av vegen kroner 60 per kvadratmeter*. Gebyr som skal dekka forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagt nytt vegdekke i full breidd, til dømes på fortau og ved store gravearbeid.

* Gebyr som skal dekke forfall av vegen vert ikkje kravd der det er lagd nytt vegdekke i full bredd, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Hamneavgift

Avgiftsregulativet byggjer på Lov om hamner og farvatn. Prisane er eksklusiv meirverdigavgift. Norskregistrerte farty skal betala meirverdigavgift. Hamneavgifter er i samsvar med lov om hamner og farvatn m.m. av 17. april 2009 nr. 19.

Her finn du gjeldande hamneavgifter

Båtplass i småbåthamna

Leirvik småbåthamn

Storleik på båten Kvartal År
Under 20 fot kr 1 290 kr 5 160
F.o.m. 21 til 25 fot kr 1 730 kr 6 920
F.o.m. 26 til 30 fot kr 2 245 kr 8 980
Over 30 fot (pr. fot) kr 112 kr 448
 • Straum kr 2,60 pr. kWt + mva.
 • Leige minimum 1 månad.
 • Korttidsleige er frå 1. oktober til påsken startar påfølgjande år.
 • Bruk av båten som bustad skal avtalast skriftleg med hamnesjefen. 

Kaiavgift ved gjestebryggene

Frå 1. mai til 1. oktober:

Båt opptil 40 fot kr. 260 per overnatting
Båtar over 40 fot kr. 365 per overnatting

Bruk av serviceanlegget og tilkopling til straum er inkludert i kaiavgifta. Betaling på automat. Utanom sesongen kan serviceanlegget opnast etter avtale.

Månadsleige (vinterlagring) fritidsbåtar

Hamnestellet opnar for vinterlagring av fritidsbåtar i gjestehamna i Leirvik etter sumarsesongen og fram til påske påfølgande år. 

Båtar under 14 fot kr 295 pr. mnd.
Båtar frå 14 til 20 fot kr 583 pr. mnd.
Båtar frå 20 til 25 fot kr 726 pr. mnd.
Båtar frå 25 til 30 fot kr 875 pr. mnd.
Båtar frå 30 til 40 fot kr 1 170 pr. mnd.
Båtar frå 40 til 50 fot kr 1 460 pr. mnd.
Båtar frå 50 til 70 fot kr 1 750 pr. mnd.
Båtar over 70 fot etter avtale.

Straum kr 2,60 pr. kW t + meirverdiavgift

Helse og omsorg og rehabilitering

Heimebaserte tenester

Stord kommune sine betalingssatsar skal til ei kvar tid vera i samsvar med:

Det er ingen eigenbetaling for følgjande tenester:

 • Personretta tenester (heimesjukepleie)
 • Avlasting
 • Støttekontakt

Praktisk bistand og opplæring 

Eigenbetaling per mnd/time

Husstanden si nettoinntekt

Abonnement

Timepris

Inntil 2G 215 0
2G - 3G 1 981 495
3G - 4G 2 973 495
4G - 5G 3 964 495
Over 5G 4 954 495

*Sjå oversikt over grunnbeløpet i folketrygda (G) her.

Minstepensjonistar betalar i samsvar med forskriftene, f.t. kr. 215 per mnd., uansett timetal.  

Ein legg opp til auke i timeprisen med 3,2 % i 2022 til kr 495. Abonnementsprisen er bygd opp på 4 x timepris for 2G-3G, 6 x timepris for 3G-4G, 8 x timepris for 4G -5G, og 10 x timepris for inntekt over 5G. Tidsforbruket vert runda opp til næraste halve time. Ingen tenester skal koste over 495 kr pr time.

Satsane vert rekna ut på grunnlag av husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag. Dette betyr at sjølv om det berre er ein person i husstanden som mottek hjelp, vil inntekta til ein evt. ektefelle eller sambuar verta lagt til brukaren si inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også reknast med, dersom det er barnet som mottek hjelpa.

 

Tryggleiksalarm, nøkkelboks og velferdsteknologi

Tryggleiksalarm er eit lågterskeltilbod, som vert innvilga som ei kommunal teneste til alle som har søkt, utan behovsprøving.  Alle betaler eigenandel for tryggleiksalarm.

Velferdsteknologi omfattar ulike sensorar eller hjelpemiddel som kan tryggje brukar og pårørande, samt effektivisere tenestene. Når slik teknologi er behovsprøvd og vert tildelt i staden for helsetenester  er det ikkje tilleggsbetaling for slik teknologi.

Dersom teknologien ikkje er behovsprøvd, vert brukar fakturert for faktisk kostnad for kommunen.

Tryggleiksalarm per mnd.  kr 269
Etableringsgebyr tryggleiksalarm kr 527
Etableringsgebyr nøkkelboks kr 789

 

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering kr 148,- per dag. Prisen er inklusive måltider og transport.

Dagrehabilitering er eit tverrfaglig rehabiliteringstilbod som vert gjeve ved Stord kommunale rehabiliteringssenter sidan mars 2020.

 

Dagtilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr. 185 per dag. Prisen er inklusive måltider og transport.

Betalinga skal skje ut frå vedtak. Det kan gjerast frådrag for fråvær utover ei veke. 

 

Ambulerande dagaktivitetstilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr. 85 per dag eks. måltid.    

 

Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap

Tilbod

Pris

Husleige prisjustert med auken i KPI-indeksen (konsumprisindeksen). Melding vert sendt bebuarane.
Personretta tenester (heimesjukepleie) ingen eigenbetaling
Praktisk bistand  (sjå over)
Mat per månad 4 295
Vask av tøy per månad 1 037

Bebuarane på Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap har inngått avtale med dagleg vask og leige av sengetøy, frotté samt vask av bebuartøy. Dette er gjort ut frå smitterisiko. Satsane vert heva med 2,5 % i 2022 og kompenserer for kostnadane Stord kommune har.

 

Institusjon

Teneste

Pris

Korttidsopphald / rehabiliteringsopphald 180 per døgn. Etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald
Langtidsopphald 75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter
Avlastingsopphald Ingen eigenbetaling for opphald


Betalingssatsane for opphald i Stord kommune sine institusjonar er i samsvar med gjeldande Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.

 

Eigenbetaling for førebyggjande tenester og lågterskeltilbod

Utlån av kommunale hjelpemiddel

kr 417. Eigenandel  for ein leigeperiode uavhengig av antal hjelpemidlar. Utlånsperiode er 3 mnd.

Frisklivtenester kr 316 per frisklivsresept
Fallførebyggande kurs kr 316
Serviceoppdrag kr 318 per time 
Transport av hjelpemiddel kr 316. Me vil ikkje ta eigenandel for utkjøring av dei største og mest kompliserte hjelpemiddel der me ikkje kan forvente at ein kan flytte sjølv. Det er også gratis å få montert utstyr ein søkjer om til Nav, som til dømes støttestenger, tekniske anlegg som hørselshjelpemidlar osv.
Handtak kr 208
Handtak m/montering kr 526
Ved manglande oppmøte til avtalt time til fysio- og ergoterapi kr 250
For gruppetreninga som einingane driv kr 316 per semester 
Varmtvassbasseng terapi  kr 103 per time
Varmtvassbasseng leige i vekedagar kr 554 per time
Varmtvassbasseng leige i helg kr 656 per time

Offentleg bading vaksne

barn

Familiar (2 vaksne + 2 born / 1 vaksen + 3 born)

kr 100

kr 50

kr 200

Transport til og frå dagtilbodet Sæbø gard kr 34 per dag
Varm lunsj Arbeid og aktivitet, per måltid kr 51
Kaffi/te/bursdagskasse Arbeid og aktivitet, per mnd. kr 51

Landbruk, havbruk og utsleppssaker

Landbrukssaker konsesjons- og delingssaker samt havbrukssaker

For handsaming av konsesjon (ervervsløyve) etter lov av 28.nov. 2003 om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. §1 og §2. kr 2 500

For handsaming av konsesjonssaker etter § 1a er det eit maksgebyr på kroner 5 000.(jf. gjeldande forskrift).
For handsaming av søknader om delingssamtykke etter §1 b er det eit maksgebyr på kroner 2 000 (jf. gjeldande forskrift)

Havbrukssaker

Uttale til konsesjonssaker etter Akvakulturlova: Gebyr vert rekna per påbyrja time for sakshandsamar. For tida er taksten kroner 1 300 per time, og eit minstegebyr på kroner 4 900.

Konsesjonslova

Parkeringsavgift

Gjeldande betalingssatsar på avgiftsbelagde parkeringsplassar på Bytunet og underetasjen på Bachertunet:

Måndag - fredag

kl. 07.00 - 19.00: Kr 12 per time, inkl. mva. (Anna tidsrom: gratis)
 

Laurdag

kl. 07.00 - 17.00 Kr 12 per time, inkl. mva. (anna tidsrom: gratis)
 

Søndag

Gratis parkering

Du kan elles stå gratis i to timar i sentrum med bruk av parkeringsskive. 

 

Lading av kjøretøy på Vabakkjen parkeringsplass:

Kr 1,50 per kWh

Minimumpris per lading er kr 10.

Maksimum ladetid pr plass er 3 timar, og ved bruk av parkeringsskive.

 

Les meir om parkering her.

Regulerings-, byggesaks- og oppmålingssaker

Skulefritidsordning (SFO)

100 % plass eks. leksehjelp: Kr 3 343 pr. mnd
80 % plass eks. leksehjelp: Kr 2 762 pr. mnd
60 % plass eks. leksehjelp: Kr. 2 101 pr. mnd
50 % plass eks. leksehjelp: Kr. 1 811 pr. mnd

Full plass skulefrie dagar kr. 3 796
Full plass sommarope juni kr. 1 562
Full plass sommarope august kr. 2 346

Satsane gjeld funksjonsfriske born samt funksjonshemma barn på 1-4 årssteget. Funksjonshemma barn på 5-7 årssteget har gratis SFO.

Les meir om redusert foreldrebetaling her

Symjehallane

Her finn du prisar på bading Stord kommune.

Torgplass - leige av handelsplass på Leirvik Torg

For lag/organisasjonar og næringsdrivande utan fast utsalsstad er det høve til å leiga plass på Leirvik torg for sal av varer.

Du kan tinga plass hos Kundetorget i rådhuset, tlf. 53 49 66 00.

 • Pris per rute på 15 m2 (minstepris) per dag: kr 165
 • Faste torghandlarar for 60 m2 per år: kr 29 914
 • Dersom dei faste torghandlarane einskilde dagar har trong for meir enn 60 m2, skal det betalast full leige for dette etter punkt 1, i tillegg til fast leige.
 • Straum til vekt, lys og varme skal, av dei faste torghandlarane, betalast over eigen målar. Tilfeldige torghandlarar skal betala kr 17,60 per dag.
 • For nattoppstilling er det ei avgift på kr. 1 510 per månad for faste torghandlarar, og kr. 55 per natt for tilfeldige.


Avgifta skal betalast forskotsvis per dag eller månad til Fellestenester. Forskotsbetalt avgift kan ikkje krevjast refundert. Avgiftene for torghandel er fritekne for meirverdiavgift.

Utleige av skulebygg i helgar/overnatting

Leigesats for utleige av skulebygg i helgar/overnatting. Satsane vert utrekna med utgangspunkt i kvar skule.

Leigesatsar for utleige av skulebygg i helgar/overnatting

2022 Ideell 

2022 Privat/kommers 

Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 100 72* 72
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 300  55* 72
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 500  42* 71
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall over 500  26* 60*

*Prisen vert redusert med 20 prosent ved meir enn to samanhengande overnattingar.

Prisen er justert opp med kommunal deflator, 2,9 prosent.

Av den totale utgiftsdekninga skal:

 • 20 prosent disponerast av einingsleiar til administrasjonskostnadar
 • 60 prosent gå til eininga for dekking av ymse utgifter som gjeld straum, slitasje på utstyr m.m.
 • 20 prosent disponerast av Stord kommunale eigedom og gå til dekking av vedlikehald av bygg

Ved brot på ordensreglane for det aktuelle bygget eller ved uforsvarleg bruk av bygget, kan avtale om leigetid avsluttast utan oppseiingstid og leigetakar kan bli fakturert for eventuelle ekstrakostnader.

Vaksinasjon

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret på telefon 53 49 66 86.