Me ynskjer å skapa ein god og trygg heimesituasjon, slik at brukar kan bu heime så lenge det er ynskjeleg og mogeleg.

Avdelingane er inndelt i 3 grupper/arbeidslag med kvar sin koordinator, som har ansvar for fagleg koordinering av teneste til kvar enkelt brukar. Ei av gruppene er eit demensarbeidslag som fylgjer opp brukarar med kognitiv svikt.

Avdeling Sentrum

Avdelingsleiar Anne Grete Vik telefon 53 49 67 36

Heildøgnsomsorg i Backertunet 3.etg høyrer til avdeling Sentrum.

Telefon 53 45 43 29/mobil 908 51 416

 

Avdeling Nord

Avdelingsleiar Kjellaug Øvrebø Johansen 53 40 31 67

Avdeling Vest

Avdelingsleiar Gina Kittilsen 53 49 68 94