Ønsker du å dela eigedomen din (skilja ut tomt), må du søkja om oppretting av ny grunneigedom.

Ved oppretting av ny grunneigedom vert det etablert ein ny sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer. Den nye eigendomen vert registrert i grunnboka og i matrikkelen (eigedomsregisteret).

Dersom du vil frådele eit areal som skal leggjast til ein anna eigedom, sjå arealoverføring.

 

Korleis søkja om deling?

Før du søkjer må du sjekka om delinga er i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Dersom området ikkje er regulert, er det kommunedelplan/kommuneplan som gjeld. Kva plan som gjeld finn du her i kommunen si kartløysing "Stordkart".
Alternativt kan du kjøpe planinformasjon hjå Ambita infoland. Produktet heiter "Gjeldande arealplanar med føresegner og plananalyse.

Dersom delinga ikkje er i samsvar med plan kan du søkje omd dispensasjon frå plan samstundes med søknad om deling. Les her om dispensasjon frå plan (pdf)

Gjeld delinga fortetting i eksisterande utbygd område («eplehagefortetting») er § 2.1 i kommuneplanen som er førande for kor mange tomter som kan frådelast. Les meir om dette i kommuneplanen under vedlegg 1 på denne sida.

Den nye eigedommen må tilfredsstille krav til vatn, avløp og tikomst for byggetomt, jf. plan og bygningsloav kapittel 27.  Vegrett kan som hovedregel sikrast ved at eigedommen har tilkomst frå veg som er open for allmen ferdsel, eller ved tinglyst rettigheit til privat tilkomst. Rettigheit til å føre avløpsleidning over annans grunn, alternativ til å knytte seg til felles leidningsnett, skal vere sikra ved erklæring. VA-kart og førehandsuttale frå Stord kommunalteknikk kan tingast her.

Har du spørsmål og ynskjer du å gå gjennom planane dine før du skal i gong med søknadsprosessen kan du tinga ein førehandskonferanse

Lenke til søknadsskjema finn du under neste punkt "søknadsskjema og krav til søknad". 

Søknadsskjema og krav til søknad

Kva skal søknaden innehalde

 

Sakshandsaming

Oppretting av ny grunneigedom skjer i to trinn: 

  • Sakshandsaming (vedtak om frådeling i samsvar med plan- og bygningsloven) 
  • Oppmålingsforretning (grensepunkta vert oppmålt og merka, og vidare registrert i matrikkelen. Det nye bruksnummer vert tinglyst)

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar me ein enkel gjennomgang av saka. Er det manglar i saka, orienterer me om dette. Dersom søknaden må handsamast etter andre lover, t.d. veglova, kulturminnelov eller jordlov, vil kommunen sende søknaden til uttale/handsming. 

Sakshandsamingsfristen er avhengig av om det vert søkt om dispensasjon. For søknad utan dispensasjon er sakshandsamingsfristen 3 veker, medan for søknad med dispensasjon er fristen 12 veker.

Søknaden vert vurdert i forhold til:

  • Tomt skal vera eigna til å byggjast på både i høve til storleik, form og terreng, og avstand til grense og bygningar.
  • Gjeldande arealplanar (kommuneplanens arealdel m/ føresegner, reguleringsplan m/føresegner, utbyggingsplan).
  • Tilkomst og vegrettar. Ny tomt skal vera sikra lovleg tilkomst til veg som er open for alminnelig ferdse. Avkjørsel frå offentleg veg må vera godkjent.
  • Bustadtomt skal ha tilstrekkeleg tilgang til hygienisk trygt drikkevatn.
  • Avløpsvatn frå bustadtomter skal vera sikra i samsvar med forureiningslova.
  • Naturgitte tilhøve som stabilitet i byggegrunn, risiko for flaum, fare for skred m.m.

Når det er fatta vedtak om frådeling, vert saka overført til oppmålingsavdelinga som er ansvarleg for oppmålingsforretningen.

 

Oppmålingsforretning

Rekvirentan(e), naboar og eventuelle rettigheitshavarar til arealet som skal frådelast vert kalla inn til oppmålingsforretningen minst to vekjer i forkant, dersom ikkje anna er avtalt. Dersom nokon skal møta i staden for dei som er innkalt, må desse ha skriftleg fullmakt.

Det vert holdt oppmålingsforretning over eigedomen der partane bidrar til å påvisa eksisterande grenser i samsvar med målebrev/skuldelingsforretningar. Ny grense etter delingstillatelse vert påvist og stikka ut av landmålar. Grensemerker vert sett ned i marka og grensepunkta vert målt. Det skal førast protokoll over kva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Sakshandsamingsfristen for oppmålingsforretning er inntil 16 veker.

Dersom det er tinglyst urådigheit (t.d. forkjøpsrett) på eigedomen arealet skal delast frå, eller det er andre forhold som hindrar tinglysing må dette ryddast opp i før det nye bruksnummeret kan tinglysast.

Når kommunen får tilbakemelding på at den nye matrikkeleininga er tinglyst, vedt det laga matrikkelbrev som vert sendt til rekvirentan(e).

Overføring av eigedomsrett – Skøyte

Overskøyting av den nye parsellen til ny eiger må ordnast av partane sjølv. Dersom de treng hjelp til å fylla ut dokumenta som skal tinglysast, vert det anbefalt at de søkjer hjelp hos ein eigedomsmeglar eller advokat.

Meir informasjon om heimesovergong ved skøyte: Kartverket sin informasjon om skøyte.

 

 

Klage

Dersom resultatet av handsaminga vert avslag, eller det i løyve er sett vilkår du er ueinig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du meir informasjon om klageretten.