Visjon

Barn og unge i Stord er trygge på eigen og andre menneske sin kulturelle identitet. Gjennom skapande aktivitetar skal dei få utvika evnene sine og dei skal få oppleva kunst og kultur av god kvalitet i skulen (byggjer på hovudmålsetjinga i kulturplanen for Stord 1996 – 2008).

Mål for DKS Stord

Alle barn i Stord kommune skal kvart år få oppleva kunst- og kulturuttrykk på eit høgt profesjonelt nivå innan musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, biletkunst /kunsthandverk, og kulturhistorie.

Barna skal:

  • Utvikla og bruka dei skapande og kreative kreftene dei har.
  • Bli kjende med prosessen fram til ferdig produkt.
  • Kjenne at dei høyrer med i ein større kulturell samanheng/historie.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen. Dersom det vert sett av ressursar vil born i barnehage, elevar i vidaregåande skule og eldre verta ein del av målgruppa.

Kulturtanken.no

Hordaland fylkeskommune si heimeside (svært relevant for skulane). Her ligg program for kvar skule.

Tilbod til den kulturelle skulesekken

Om du er utøvar, produsent eller liknande kan du levera inn tilbod til Den kulturelle skulesekken på eige skjema for dette:

Her finn du søknadsskjema for tilbod til den kulturelle skulesekken.