Visjon

Barn og unge i Stord er trygge på eigen og andre menneske sin kulturelle identitet. Gjennom skapande aktivitetar skal dei få utvika evnene sine og dei skal få oppleva kunst og kultur av god kvalitet i skulen (byggjer på hovudmålsetjinga i kulturplanen for Stord 1996 – 2008).

Mål for DKS Stord

Alle barn i Stord kommune skal kvart år få oppleva kunst- og kulturuttrykk på eit høgt profesjonelt nivå innan kulturarv, musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og film.

Barna skal:

  • Utvikla og bruka dei skapande og kreative kreftene dei har.
  • Bli kjende med prosessen fram til ferdig produksjon.
  • Kjenna at dei høyrer med i ein større kulturell samanheng.

Målgruppe

Elevar i dei 10 grunnskulane i Stord kommune. Det finst sju barneskular og tre ungdomsskular på Stord. For tida gjev Stord kommune ikkje tilbod til barnehagesektoren.

Les meir om skuleorganiseringa på denne sida.

Tilbod til den kulturelle skulesekken

Om du er utøvar, produsent eller liknande kan du levera inn tilbod mellom 1. september til 1. oktober i portalen til Den kulturelle skulesekken. Her kan du velja kva region/ område tilboda skal gjelda for. Merk at tilbod som blir meldt inn gjeld for påfølgjande skuleår.

https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/