Vi oppmodar folk om å prøva å nytta legekontora på dagtid så langt det er mogleg, også i ferietida. Legane vil gjera sitt til for å vera tilgjengelege. Legevaktordninga bør berre nyttast for tilstandar som utviklar seg på ettermiddag og kveld, som ikkje kan venta til neste dag.

I samband med koronapandemien er det viktig å nytta den meldeordninga som er etablert ved det einskilde kontoret.

Ferieliste legane 202 oppdatert 01.07.2020

Kommunlege Lars Helge Sørheim har ferie i veke 26, 27, 28 og 29.