Foreldreråd og Samarbeidsutval

Foreldreråd

Foreldrerådet er foreldre / føresette til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet er arena for foreldra til å ta opp og diskutere kring saker dei ønskjer å løfte opp til leiinga i barnehagen. Det er og arena til å diskutere utspel og forslag frå barnehagen som vedgår endringar og større avgjersler i høve alle barna i barnehagen. Foreldrerådet vel to representantar som skal sitje i barnehagen sitt samarbeidsutval (SU). Representantane skal fremje foreldre/føresette sine interesser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppa skaper eit godt barnehagemiljø. Det er i foreldreråd 27.08.2014 stemt for at representantar veljast for to år om gangen.

Samarbeidsutval

Samarbeidsutvalet skal vera eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Samarbeidsutvalet er sette saman av foreldre /føresette og ansatte i barnehagen slik at kvar gruppe er likt representert. Barnehagen sin eigar kan delta etter eige ønskje, men ikkje med fleire representantar enn kvar av dei andre gruppene. Styrar deltek på møte som informant og referent.

Samarbeidsutvalet 2022-2023

     
Leiar

Katrine Skjølingstad- foreldrerepresentant

 

kskjolingstad@yahoo.no

Nestleiar

Margrete Lauksund Almås

foreldrereprsentant

 

mlauksund@gmail.com

Medlem Ragna Kristin Skålevik - personalrepresentant ragna.kristin.skalevik@stord.kommune.no
Medlem Sigrun Nylund - personalrepresentant sigrun.nylund@stord.kommune.no
Politisk vald representant Geir Angeltveit  angeltveit88@gmail.com
Skrivar Anita Borrevik - styrar anita.borrevik@stord.kommune.no