Fysioterapi kan bli gjeve både for å førebyggja og for å behandla sjukdom eller skade. Den kommunale fysioterapitenesta består av fysioterapeut tilsett i kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen (avtaleterapeut). Fysioterapeutar tilsett i kommunen gir tilbod til innbyggjarar som ikkje kan nytte institutt og til dei som bur i institusjon. Behandling vert gitt individuelt eller i gruppe.

Tenesta er ein del av kommunen sitt habiliterings- og rehabiliteringstilbod.

Teieplikt:

Dei tilsette har teieplikt. Teieplikt skal verne om pasientens personvern og integritet og sikra befolkninga si tillit til helse- og omsorgstenesta.

Målgruppe

Eldre, barn og personar med nedsett funksjonsevne som ikkje kan nytte institutt.

Tilvising

Ved behov for teneste kan brukar sjølv kontakta tenesta direkte eller via Tildelingskontoret, skriftleg søknadsskjema til kommunen om «kommunale helse- og omsorgstenester» eller via fastlege. Andre kommunale tenester kan også henvenda direkte ved behov, brukar skal då vera informert om dette i forkant. Kvar henvending vil verta vurdert opp i mot om ein fyller kriteria for å vera mottakar av tenesta. Alle henvendingar vert handtert og prioritert etter ein prioriteringsnøkkel.

Eigenbetaling for gruppetilbod

Gruppetrening

Semesteravgift kr 308.-

Terapibading

Varmtvassbassenget er 12 m x 15 m stort og har ei djupne frå 0,70 til 1,50 m. Vasstemperaturen er 34 gr. Bassenget har eigen garderobe for funksjonshemma, med heis frå garderobe til basseng, og rullestolrampe ut i bassenget. I garderobane er det tilgjengeleg rollator og dusjstolar.

Kontakt for terapibading: Andreas Sirevaag mob: 41405425

Fysioterapeut tar kontakt for avtale. Ved behov lagar fysioterapeut treningsprogram. Vidare må ein bestille time og trene på eigenhand. Det er mogleg å ta kontakt med fysioterapeut undervegs.

Telefonnummer til basseng: 534 96708

Kostnad: Pris for alle over 18 år er

Det vert sendt ut faktura.

Kr 100

Åpningstider for terapibading er:

Tysdag – torsdag:frå kl 09.00 – 13.00

Fredag: fredag frå: kl 09.00 – 11.30.

Siste onsdag i månaden er det stengt. I perioden midten av juni til i midten august 2017 er bassenget stengt for alle. Du kan betala med kort eller kontant. Utleige kalender finn du på Stord kommune si heimeside. Hygienereglar for basseng er oppslått i garderoben. Maks 25 personar i bassenget kvar time.