Kurset er tilpassa skogeigarar, gardbrukarar og andre som ynskjer grunnleggjande opplæring i bruk av motorsag.

Emne for kurset

  • Vedlikehald og vedlikehaldsrutinar
  • Grunnleggjande bruk av motorsag og arbeidsteknikk
  • Sikker bruk av hjelpeutstyr ved felling og kapping
  • Sikker kapping av stammer i spenn
  • Sikkerheitsreglar og personleg verneutstyr
  • Praktiske øvingar ute i skogen

Varigheit og praktisk informasjon 

Med eigen instruktør frå Aktiv skogbruk vert teori og praktiske øvingar basert på deltakarane sin arbeidssituasjon, kombinert. Kurset vert gjennomført med ein kveld for teoridelen og ein heil dag ute i skogen for praktiske øvingar. Det vert lagt stor vekt på tryggleik.  Deltakarane nyttar eigen motorsag og verneutstyr.

Kursdata

Startdato: Vår 2020

Varighet: Ein kveld for teoridelen og en hel dag ute i skogen for praktisk gjennomføring av hogst.

Kursstad: Fitjar-Stord

Kurskategori: Hogst, skogsdrift

Pris: ca kr 2000,

Påmelding til:

Gunnar Kleive

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

E-post: gkle@fitjar.kommune.no

Tlf: 53458547