Ledig 100% fast sjukepleiarstilling i vikarstab/avdeling
Denne stillinga er tilknytta fast avdeling i 50% stilling og har resten av turnusvaktene i vikarstab, der ein arbeider i alle tre avdelingar.

Arbeidsoppgåver:

 • Som sjukepleiar har du ansvar for dagleg utføring og oppfølging av sjukepleiefaglege prosedyrar, observasjonar og sjukepleiedokumentasjon i høve brukarane. Du har evne til å prioritere og å handtere hektiske periodar og akutte situasjonar. Saman med andre yrkesgrupper har du ansvar for pleie og behandling av kvar einskild brukar.
 • Du bidreg til kvalitetsutvikling, rettleiing og HMT arbeid. Du har fokus på brukarmedverknad og møter brukar og pårørande i tråd med «Kva er viktig for deg?»

Kvalifikasjonar:

 • Sjukepleiar med norsk autorisasjon
 • Gode IT kunnskapar
 • Ønskeleg med relevant erfaring, anten frå studie eller praksis
 • Du snakkar så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre dine arbeidsoppgåver sjølvstendig
 • Du har førarkort kl B

Personlege eigenskapar:

 • Du er stolt over sjukepleiarfaget
 • Har evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Arbeidar målrettaog resultatorientert
 • Gjev og teki mot rettleiing
 • Arbeidar sjølvstendig og strukturert
 • Har evne til kritisk refleksjon over eigen praksis

Vi tilbyr:

 • Faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter tariff med tillegg for relevant vidareutdanning
 • Fast tillegg med 6.000 kr pr år for tilsette i vikarstab

Sjukepleiarstudentar som blir ferdige i vår, er velkomne til å søkje.

Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktpersonar: Avdelingsleiar Anne Grethe Vik tlf 481 57 741, Avdelingsleiar Gina Kittilsen tlf 975 52 169

Søknadsfrist: 31.01.2020

Søk på stilling