Førebyggjande helsetenester har ansvar for helsestasjon 0-5 år, skulehelseteneste 6-20 år, svangerskaps- og barselomsorg, fysioterapiteneste til born/ungdom, helsestasjon for ungdom, flyktninghelseteneste og smittevern/reisevaksinering. Tenesta skal fremje psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og gjennom helsefremjande og sjukdomsførebyggjande arbeid, medverke til ei god folkehelse.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Svangerskapskontrollar etter nasjonale retningsliner for svangerskapsomsorga
 • Oppfølging i barseltid, m.a. tidleg barselbesøk/heimebesøk
 • Drift av barselgrupper, i samarbeid med helsesjukepleiar
 • Vidareutvikling av svangerskaps- og barselomsorga gjennom prosedyrearbeid og kvalitetsutvikling
 • Undervisning og oppfølging av jordmorstudentar
 • Tilvising til spesialisthelsetenesta, evt. andre tenester
 • Tverrfagleg samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartar
 • Dokumentasjon i tråd med nasjonale føringar
 • Jordmortenesta har fokus på tidleg innsats i høve til vold/overgrep, rus og psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid

 

Kvalifikasjonar:

 • Autorisasjon som jordmor
 • Relevant erfaring frå svangerskaps-, føde og barselomsorg vert vektlagt
 • Søkjar må beherske norsk, munnleg og skriftleg
 • Den som vert tilsett må ha førarkort og disponera eigen bil
 • Gyldig politiattest

 

Me ønskjer ein person som:

 • Er ansvarsbevisst, nøyaktig, og strukturert
 • Er fagleg oppdatert og engasjert i fagleg utvikling og kunnskapsbasert praksis
 • Har erfaring innan fleirkulturelt arbeid
 • Har høg arbeidskapasitet, er påliteleg, fleksibel, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har evne til å arbeide målretta og sjølvstendig
 • Det vert lagt særskilt vekt på personlege eigenskapar

 

Me kan tilby:

 • Eit positivt og godt arbeidsmiljø med spennande arbeidsoppgåver
 • Inkluderande arbeidsmiljø - IA bedrift
 • Bedriftshelseteneste
 • Høgt faglig nivå
 • Etablert tverrfagleg samarbeid
 • Opplæring og oppfølging av 2 erfarne jordmødrer

 

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

 

Pensjon i KLP

I denne stillinga har du rett på ei av Noregs sikraste pensjonsordningar: offentleg tenestepensjon. Der dei fleste tenestepensjoner kun vert utbetalt i 10 år, er offentleg tenestepensjon ei utbetaling som gjeld fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer og uføre- og etterlattepensjon om noko uventa skulle skje

 

Opplysingar om stillingane kan ein få ved å vende seg til einingsleiar Birthe Blokhus, birthe.blokhus@stord.kommune.no

 

Søknadsfrist: 14.06.20