Omfanget varierer noko etter kor stor pågang det er på senteret, i hovudsak på dagtid i vekedagar, men ein må pårekna at det kan verta kveldsvakter og evt. helgevakter.

Arbeidet består i å svara på henvendingar og gi råd på telefon, samt utføra testing av mogleg koronasmitta personar.

 

Du må ha god forståing for og utøving av smittevern, og evne til å arbeida raskt og systematisk, vera trygg på bruk av dataprogram. Opplæring vil verta gitt.

Arbeidsstad er Blåbygget i Sagvåg.

Ved tilsetjing må politiattest føreliggja.

Løn etter utdanning og kvalifikasjonar, og i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Pensjon i KLP

I denne stillinga har du rett på ei av Noregs sikraste pensjonsordningar: offentleg tenestepensjon. Der dei fleste tenestepensjoner kun vert utbetalt i 10 år, er offentleg tenestepensjon ei utbetaling som gjeld frå den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer og uføre- og etterlatnepensjon om noko uventa skulle skje

 

Om du har spørsmål ta kontakt med Birthe Blokhus: birthe.blokhus@stord.kommune.no, tlf 92064415

Søk på stilling