Stillinga er i spesialpedagogisk team. Teamet arbeidar med barn under opplæringspliktig alder i Stord kommune som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelova § 35. Dei som søkjer må har sertifikat og disponera bil, då det kan vera fleire frammøteplassar per dag.

Kvalifikasjonar:

 • Barnehagelærar
 • Vidareutdanning i spesialpedagogikk
 • Ønskeleg med fylgjande erfaring:
  • arbeid i barnehage
  • rettleiingskompetanse
  • erfaring frå barn med språkvanskar og liknande
  • kjend med bruk av dataverktøy

Personlege eigenskapar:

 • Samarbeid- og løysingsorientert
 • Evne til å arbeida systematisk
 • Kan arbeida sjølvstendig
 • Kreativ og fleksibel
 • Har gjennomsføringsevne og lojal

Stord kommune kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk.
 • Velferdsklubb med fleire leilegheiter i Røldal

Offentlig tenestepensjon i KLP - Kort fortalt

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

For meir informasjon kan du ta kontakt med Birthe Blokhus, 92064415 eller

koordinator spesialpedagogisk team Asborg Hystad, tlf. 48272608

Søknadsfrist: 25.04.21

Søk på stilling