Avdeling bufellesskap består av 2 ulike tiltak. Bufellesskap med fleire bebuarar, samt einskilttiltak som krev tett oppfølging.

Avdelinga har personale med høg fagleg kompetanse, og yt mange og varierte tenester saman med brukarane, for at dei skal utvikla seg og ha god livskvalitet.

Me har brukar i fokus, kan tilby mangfald i arbeidsoppgåvene, arbeid i fagteam, samarbeid med andre tenester, tverrfagleg samarbeid og eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø.

Avdelinga søkjer etter:

 • Vikariat 75% natt i tidsrommet 16.08.21 – 30.04.23
 • Vikariat 65% natt i tidsrommet 16.08.21 – 16.08.22
 • Engasjement 24 natt i helg i tidsrommet 16.08.21 – 16.08.22, med moglegheit for forlenging.

Me søkjer etter medarbeidarar som har:

 • Relevant høgskuleutdanning innan arbeidsfeltet, gjerne med    vidareutdanning.
 • Relevant helsefagleg utdanning, gjerne med vidareutdanning.
 • Har erfaring innan psykisk helsefelt.
 • Er resultat- og utviklingsorientert, legg vekt på kvalitetssikring og har evne til å nå dei måla ein set.
 • Har arbeidsglede, godt humør og gode samarbeidsevner.
 • Er positiv, initiativrik og strukturert.
 • Veit korleis ein skal bidra til ein god organisasjonskultur
 • Vil bidra til å skapa eit godt lærings- og arbeidsmiljø.
 • Førarkort klasse B

Det vert lagt stor vekt på personlege kvalifikasjonar og eignaheit. Menn vert oppmoda til å søkje. Arbeidsoppgåvene vil i periodar kunne vera knytt til andre tenester.

Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.

Me tilbyr:

 • Faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Velferdsklubb med fleire leilegheiter i Røldal
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk.

Offentlig tenestepensjon i KLP - Kort fortalt

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Opplysningar om stillingane kan ein få ved å vende seg til einingsleiar Diana Bergeland tlf 952 43 278 eller avdelingsleiar Bufellesskap Ina Blikra Valvatna tlf 907 31 606.

Søknadsfrist: 17.05.21

Søk på stilling