Stord kommunalteknikk sitt føremål er utbygging, drift og vedlikehald av vatn, avløps- og veganlegg i Stord kommune, og andre oppgåver i tilknyting til dette. Trafikksikring og parkering i Stord kommune er også eininga sitt ansvar.

Sentrale oppgåver:

 • Representera vegeigar og utøva forvaltningsansvar for alle kommunale vegar og parkeringsanlegg
 • Parkeringsmynde, personalansvar for parkeringsbetjent
 • Vegmynde for kommunale vegar etter veglova
 • Uttale til reguleringsplanar og  utbyggingsplanar
 • Utarbeida trafikksikringsplanar og vera pådrvivar for trafikksikringsarbeid
 • Sakshandsaming etter veglova og gjeldande regelverk elles
 • Ta del i utarbeiding av drifts- og investeringsbudsjett for veg og parkeringsanlegg
 • Økonomioppfølging og rapportering til einingsleiar
 • Forvaltningsansvar for kommunale veglys
 • Ansvar for mindre prosjekt
 • Vera pådrivar for HMT

Stord kommunal teknikk ynskjer å tilsette folk som:

 • Har høgskule/universitets-utdanning innan kommunaltekniske fag, eller anna relevant utdanning og erfaring
 • Kan arbeida og avklara arbeidsoppgåver sjølvstendig
 • Vektlegg å få til eit godt og trygt arbeidsmiljø
 • Er kostnadsbeviss og ynskjer å stå på for arbeidsplassen sin
 • Er faglig flinke, evnar å utvikla seg innan arbeidet sitt og er nytenkjande
 • Er resultatorientert
 • Har røynsle med IKT verkty og ser potensiale i desse
 • Har førarkort for bil

Me kan tilby:

 • Varierande arbeidsoppgåver
 • Ryddig arbeidstid
 • Eit godt og uformelt arbeidsmljø der HMT vert vektlagt
 • Høve for personleg vekst og utvikling i arbeidet
 • Stord ve og vel med moglegheit for leige av leilegheiter i Røldal, Husøy med båt og utleige av tilhengarar mm.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Offentlig tenestepensjon i KLP - Kort fortalt

Løn og arbeidsvilkår etter avtale. Ved tilsetjing vert personelege eigenskapar vektlagt. Nyutdanna vert oppmoda om å søkja.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

For nærare opplysningar, kontakt konstituert einingsleiar Arnstein Hetlesæter tlf. 975 52 062

Søknadsfrist: 19.12.21

Søk på stilling