Me er no over i ein meir normal kvardag med auka beredskap, noko som betyr at me alle kan leve meir som me gjorde før. Folk vert likevel oppfordra til å ha låg terskel for å teste seg.

Gjennom haust- og vintersesongen kjem mange til å bli smitta av ulike luftvegsvirus, både born og vaksne. Tilrådingane er at alle med nyoppståtte luftvegssymptom skal teste seg, dette uavhengig av om andre du kjenner eller er i familie med, har testa negativt. Me vil presisere at sjølv om ein ikkje er smitta av covid-19 er det viktig å halde seg heime dersom ein har feber og/eller kjenner seg dårleg, slik ein gjorde før koronautbruddet.

Koronasenteret vil vere i drift ei tid framover, så ta kontakt dersom du har spørsmål eller ynskjer å testa deg i kommunal regi. 

Heimesida til Stord kommune kjem til å vere vår viktigaste kanal ut til befolkninga, og me ber difor om at de bruker den for å finne informasjon så langt det let seg gjere. Her vil ein finne oppdatert informasjon om retningslinjer og anna til ei kvar tid. 

Stord kommune følgjer dei nasjonale tiltak og tilrådingar frå www.fhi.no og helsenorge.no 

 

Vaksineprogram

Ta kontakt

Ta kontakt med tilsette - til oversikt over einingane våre

Treng du nokon å snakka med i denne tida? 

Ta kontakt med nokon du har tillit til, eller søk hjelp her:

Korona og små bedrifter

Deler av arbeidslivet i Sunnhordlandsregionen opplever vanskelege tider som følgje av Korona-epidemien. Næringsselskapet Atheno AS vil no utvida tilbodet av rådgjeving til å omfatta bedrifter som opplever slike utfordringar. Selskapet har til dagleg oppgåva med å rådgje i samband med bedriftsetableringar for Stord kommune. Kommunen har no mellombels godkjent at ressursane til dette føremålet vert omdisponerte slik at Atheno AS kan gje ei tettare oppfølging av verksemder som har fått problem som følgje av epidemien.

For meir info sjå vedlagde presseskriv eller www.atheno.no

Les om regjeringa som vil dekka faste kostnadar for å redda arbeidsplassar

Les også at regjeringa gir 50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringar og oppseiingar

 

Hygieneplakat