Stord kommune følgjer dei nasjonale tiltak og tilrådingar frå www.fhi.no og helsenorge.no 

 

Vaksineprogram

Ikkje lenger nødvendig å avtala tid for besøk på institusjonane

Besøk ved institusjonene i Stord kommune

Frå 23.03.21 er det ikkje lenger nødvendig å avtala tid for besøk på førehand.

  • Besøk skal framleis loggførast med namn og telefonnummer for å sikre eventuell smittesporing.
  • Besøk skal føregå på rommet til bebuar, og ikkje i fellesareal.
  • Det er framleis viktig å halde avstand til kvarandre.  

Me oppmodar besøkjande til å kome på besøk utanom måltider og kviletider.  

Dersom du har vore i kommunar med pålagde strengare restriksjonar må vera særlig aktsom og strengt vurdere å kome på besøk.

Ta kontakt

Ta kontakt med tilsette - til oversikt over einingane våre

Treng du nokon å snakka med i denne tida? 

Ta kontakt med nokon du har tillit til, eller søk hjelp her:

Me treng DI hjelp

Har du moglegheit å hjelpe til? Me står i ei tid der eigne tilsette er hindra frå å koma på jobb, og det er venta at situasjonen vil tilta.

Me vil ha bruk for helsepersonell og andre som kan tenkja seg å bidra. 

Kan DU bidra? Ta kontakt via sentralbord 53 49 66 00 eller send inn skjema her. 

Korona og små bedrifter

Deler av arbeidslivet i Sunnhordlandsregionen opplever vanskelege tider som følgje av Korona-epidemien. Næringsselskapet Atheno AS vil no utvida tilbodet av rådgjeving til å omfatta bedrifter som opplever slike utfordringar. Selskapet har til dagleg oppgåva med å rådgje i samband med bedriftsetableringar for Stord kommune. Kommunen har no mellombels godkjent at ressursane til dette føremålet vert omdisponerte slik at Atheno AS kan gje ei tettare oppfølging av verksemder som har fått problem som følgje av epidemien.

For meir info sjå vedlagde presseskriv eller www.atheno.no

Les om regjeringa som vil dekka faste kostnadar for å redda arbeidsplassar

Les også at regjeringa gir 50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringar og oppseiingar

Stengde publikumsbygg

Stengte publikumsbygg /tilbod - ta kontakt på telefon  

  • Stord hamn - mannskap og passasjerar som kjem frå utanriksfart
  • SKE bygg Heiane og Leirvik 

 

Hygieneplakat