Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. september kl. 14:35

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Informasjon kring koronaviruset

Covid-19

Me går ein ny haust i møte. Det vert full aktivitet i barnehagar, skular og på ulike arbeidsplasser. Fritida vert nok påverka av ulike restriksjonar grunna Covid-19 pandemien.

Me må rekna med auke i luftvegsinfeksjonar av ulike virus. Slik er det kvar haust og vinter. Dette året må me verna andre og vera meir heime enn me er vane til i slike tilfelle. Faren for innblanding av Covid19 er årsaka til dette. Dei færraste vil få dette viruset, men me vil avgrensa utbreiinga i lokalsamfunnet så langt me greier.

I Stord kommune gjer me det me greier av tiltak for å redusera smitta mellom folk. Situasjonen krev omfattande tiltak som gjev store endringar i kvardagen vår. Det er likevel viktig at dette ikkje fører til unødig frykt og panikk. Dei fleste skal kunna koma gjennom dette på ein grei måte. 

​Koronavirus smittar gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Koronavirus finnes i små dråpar som kjem ut gjennom munnen og nasa når ein person som er smitta hostar eller nys. Den vanlegaste smittemåten er at du pustar inn dråpar med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg viss du tar deg i ansiktet. ref. Helsenorge.

Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på www.fhi.no og helsenorge.no, du kan og ringa informasjonstelefonen på 815 55 015 som har ope kvardagar 08.00 - 15.30.

Folk med akutt luftvegsinfeksjon må venda seg til fastlege eller legevakt som rådfører seg med kommunal koronasentral på telefon 53 49 66 66 som har ope 08.30-15.00 alle kvardagar. Utanom opningstidene, helgedagar og laurdag/sundag vert telefonen ruta til legevakta 116117 som kan hjelpa til med rådgjeving.

Folk kan og ta kontakt direkte med koronasenteret for rådgjeving og ev. testing. Koronasenteret er lokalisert i Ringvegen 24, Heiane.

Nytt frå 2.7.20 - Raskare svar gjennom www.helsenorge.no på tekne prøvar.

Laboratoria vil no sende svaret direkte til folk som har fått teke prøve. Det vert tilgjengeleg på www.helsenorge.no straks det er klart og folk kan få tilgang til dette ved BankID e.l. 

Kontaktinformasjon

Raskare svar på tekne prøvar frå 2.7.20

Laboratoria vil no sende svaret direkte til folk som har fått teke prøve. Det vert tilgjengeleg på www.helsenorge.no straks det er klart og folk kan få tilgang til dette ved BankID e.l. 

Kontaktinformasjon elles:

Ta kontakt med tilsette - til oversikt over einingane våre

Treng du nokon å snakka med i denne tida? 

Ta kontakt med nokon du har tillit til, eller søk hjelp her:

Tal testa og smitta

Dato Totalt tal koronaprøvar tekne fram til og med aktuell veke Total koronaprøvar positive / smitta Kommentarar
       
       
Veke 40   21 3 utalandske arbeidarar, i karantene v/Kværner frå ankomst, meldt positiv Covid 28.9. ved 1. test ankomstdagen. Isolerte, ikkje alvorleg sjuke og ikkje vore i arbeid
Sum utg. veke 39 2765 18 1 elev Stord vidaregåande skule meldt Covid+ 26.9. på test 24.9. Isolert og ikkje alv. sjuk. Sporing og varsling av nærkontaktar er sett i verk.
Sum utg. veke 38 2493 17 3 utalandske arbeidarar, i karantene v/Kværner frå ankomst, meldt positiv Covid 21.9. ved 1.test ankomstdagen. Isolerte og ikkje alvorleg sjuke.
Sum utg. veke 37 2216 14 Ein stordabu, som studerer i Bergen, vart meldt positiv på Covid19 den 09.09. Det er nokre få nærkontaktar knytt til familien som har teke gode førehandsreglar. Dei er i karantene heime og ingen er alvorleg sjuke. 1 nærkontakt i karantene til tidlegare smitta i Bergen meldt Covid + den 12.9.
Sum utg. veke 36 1897 12
 • 1 nytt positivt tilfelle om kvelden 05.09 relatert til tidlegare kjent smittetilfelle på Stord vidaregåande skule
 • 2 nye personar som er smitta med Covid+ virus 05.09. Dette er dei 2 nærkontaktane i heimen til NHH studenten som tidlegare har vore omtala.
 • 1 elev på Stord Vidaregåande skule 2. klasse idrettslina, har testa positivt på Covid-19 i prøve teke den 01.09.
 • 1 stordabu i 20-åra, som studerer i Bergen, har testa positivt på prøve teken den 31.08.
Sum utg. veke 35 1562* 7  
Sum utg. veke 34 1405* 7  
Sum utg. veke 33   7 14.08. Nytt smittetilfelle med Covid-19. Vedkomande har vore på utlandsreise, har hatt lite symptom og er i god form
Sum utg. veke 32 1013* 6  
Sum utg. veke 30 807* 6  
Sum utg. veke 28 727* 6  
Sum utg. veke 26 643* 6  
Sum utg. veke 24 542* 6  
Sum utg. veke 22 477* 6  
Sum utg. veke 20 419* 6  

Sum utg. veke 18

334*

6

 

Sum utg. veke 17

290*

6

 

Sum utg. veke 16

263*

6

 

Sum utg. veke 15

243*

5

 

Sum utg. veke 14

223*

5

 

Sum utg. veke 13

186*

4

 

Sum utg. veke 12

128*

3

22. mars - tredje person smiltta. Alle tilfella til no, kan mest sannsynleg sporast til smitte i utlandet.

18. mars - andre tilfelle av person som er smitta. Det heng saman med tidlegare kjend smittestad for det første tilfellet. 

Sum utg. veke 11

52*

1

14. mars vart første tilfellet der ein person er smitta av Koronavirus

Sum utg. veke 10

5

0

 

* Koronasentralen tok over testing frå SIL den 18.3. Tal testa vert summert og oppdatert fortløpande når det er klart og kan omfatta nokre frå Bømlo og Fitjar. Tal positive på Covid-19 gjeld berre melde til Stord kommune

Serveringsstader med skjenkeløyve bør gjennomføra frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene

Helsedirektoratet anbefaler at alle serveringsstader innfører frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester. Sjå nærare informasjon på Helsedirektoratet sin nettstad.

Registrering av kontaktopplysingar vil vera mest aktuelt for serveringsstader med skjenkeløyve, men kan også vera aktuelt for andre serveringsstader. Føremålet med frivillig registrering av kontaktopplysingar er å letta arbeidet med smittesporing dersom ein gjest får påvist covid‐19 etter besøket.

Datatilsynet gir rettleiing om forståing av personvernregelverket, og har publisert ein artikkel om besøksregistrering og smittesporing. Der finst informasjon om kva for personvernreglar som gjeld for slik registrering.

28.09.20 - Koronasenteret er flytta frå Blåbygget

Koronasenteret er flytta frå Sagvåg til det gamle AMO-senteret på Heiane. Det ligg mellom Stord Mottakssenter og Sunnhordland trykkeri.

Adressa frå 28.09.20 er Ringvegen 24.

Telefon er som før 53 49 66 66

27.09.20 - Nytt smittetilfelle på Stord vidaregåande skule

Elev ved Stord Vidaregåande skule i 3. trinn, allmennfag, har testa positivt på Covid19 i prøve teke den 24.9.20.

Skulen har sendt ut melding til alle elevar og tilsette.

Personen er ikkje alvorleg sjuk og er no isolert. Koronasenteret har sett i gang sporing i samarbeid med den aktuelle og rektor. Alle nærkontaktar i skule og utanom vert kontakta i. l. a. sundag.

Elevar ved Stord Vidaregåande vert oppmoda om særleg å leggja opp til rolege dagar, retta seg etter avstandsråd som gjeld. Dei må følgja med på om dei utviklar luftvegssymptom og i så tilfelle halda seg heime.

Koronasentralen kan kontaktast på tlf. 53 49 66 66 for nærare rådgjeving ved mistanke om sjukdom.

21.09.20 - Nye smittetilfelle på Stord

Det vart den 21.9., meldt om positiv Covid19 hjå 3 utalandske arbeidarar i karantene ved Kværner. Dei var utan symptom ved ankomst og testing kvelden før og er no isolerte. Karantene held fram for dei andre medan sporing av nærkontaktar vert gjort. Dei har altså ikkje vore i arbeid sidan dei kom.

21.09.20 - Reiseråd med bakgrunn i smittesituasjonen i Bergen

Med bakgrunn i smittesituasjonen i Bergen den siste tida har Stord kommune følgjande råd til innbyggjarane:

Stord kommune oppmodar innbyggjarane om å utsetja reiser til Bergen, som ikkje er sterkt naudsynte, inntil vidare. Det gjeld vitjing og fritidsreiser, men og’ arbeidsoppdrag som kan løysast på annan måte. 

Dette gjeld så lenge Bergen held oppe sine særskilde lokale restriksjonar.

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Kunnskapsdepartementet har laga ei samleside for foreldre til barn i barnehage og skule med informasjon om ulike tema.

På samlesida finn du ein kortversjon av det du treng å vita som forelder i høve koronasituasjonen: Informasjon til foreldre om barn og koronavirus 

Du kan også klikka deg vidare for å lesa meir om dei forskjellige reglane.

Her er lenkje til nokon sentrale tema:

Alt du trenger å vite som foreldre til barn i barnehagen
Alt du trenger å vite som foreldre til elever på barneskole
Alt du trenger å vite som foreldre til elever på ungdomsskole og videregående
Videoer og grafikk om barn og koronavirus

Informasjon til føresette om barnehagekvardagen i høve koronasituasjonen september 2020.

Udir sin rettleiar inneheld nye råd om når ein må vera heime ved sjukdom:

 «Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.» 

Dersom du har symptom på covid-19 bør du testa deg. Her finn du rettleiing om korleis du kan skilja symptom på covid-19 frå andre tilstandar

Barnehagane i Stord kommune har sett i verk ei rekkje tiltak for å hindra smitte. Trafikklysa med grønt, gult og raudt nivå viser kva for smitteverntiltak som gjeld for dei dei ulike nivåa: Nivåinndeling for smitteverntiltak for barnehagar

Det er smittesituasjonen i Noreg som avgjer kva for nivå me skal følgja. Dersom smittesituasjonen endrar seg, vil me justera rutinane våre i tråd med informasjon frå sentrale myndigheiter. Dei kommunale barnehagane sin beredskapsplan for covid-19 ligg på kommunen si nettside, og vert oppdatert ved behov.

Dei kommunale barnehagane planlegg å invitera til foreldremøte i små grupper i haust.  Nærmare informasjon om dette får de i barnehagen til barnet/a dykkar. Foreldresamtalar vert gjennomført i tråd med smittevernreglar.

Sosiale arrangement/tradisjonar saman med foreldre går ut denne hausten, og vert markert i den enkelte kohort/avdeling.

Det trygt for barn å gå i barnehagen. Me skal framleis gje dei den fysiske omsorga dei treng og syta for at dei opplever tryggleik, kjenner at dei høyrer til og trivst i barnehagen. I tida framover vil me vera ekstra nøye med å sikra godt smittevern. Me er særleg opptekne av:

 • at ingen skal møta i barnehagen dersom dei er sjuke
 • å vaska hender og følgje opp barna slik at dei lærer seg gode rutinar for handvask
 • å ha godt reinhald i barnehagen

Korleis vil barnehagekvardagen vera?

Grønt nivå: Barnehagekvardagen vil gå som normalt, men me som arbeider i barnehagen unngår handhelsing og klemming mellom oss vaksne.

Gult nivå: Heile avdelingar kan vere samla, og alle barn skal få eit fulltidstilbod i barnehagen. Me vil dela opp uteområdet for å skilja gruppene frå kvarandre. Barna vil ha ein fast tilsett for gruppa si. Me som arbeider i barnehagen, unngår handhelsing og klemming mellom oss vaksne.

På grunn av auka fokus på godt reinhald, har ikkje alle barnehagane kapasitet til å servera mat. Barna i desse barnehagane må difor ha med mat i matboksar.

Raudt nivå: Barna vert delte inn i mindre grupper. Det kan henda at me må korta ned på opningstida, og det kan verta naudsynt at foreldra kjem med barna til ulike tider. Me som arbeider i barnehagen, unngår handhelsing og klemming mellom oss vaksne.

Me held god avstand mellom grupper som ikkje samarbeider, og deler opp uteområdet for å skilja gruppene frå kvarandre. Barna er mykje ute.

Barna skal ikkje ha med eigne leiker heimanfrå. Dersom barnet ditt til dømes har ein eigen kosebamse for å sova, kan de ta han med, men det er ekstra viktig at bamsen ikkje vert delt med andre barn i barnehagen.

På grunn av auka fokus på godt reinhald har ikkje alle barnehagane kapasitet til å servera mat. Barna i desse barnehagane må difor ha med mat i matboksar.

Ulike situasjonar som kan oppstå

Dersom fleire tilsette i barnehagane må vera heime frå arbeid samtidig, og ein ikkje greier å få tak i kvalifiserte vikarar, kan fylgjande situasjonar oppstå:

 • Føresette får melding om å henta barnet/a tidlegare enn avtalt
 • Planlagde aktivitetar går ut
 • Justerte/reduserte opningstider
 • Stenging av avdelingar, ev heile barnehagen

Personale skal på no (=gult nivå) i hovudsak arbeida innanfor same kohort/avdeling, og flyttast minst mogeleg. Ved auka sjukefråvær blant dei tilsette kan dette verta vanskeleg om ein t.d. skal unngå at ei avdeling kun har vikarar. Det kan også verta vanskar med å få tak i nok vikarar.

09.09.20 - Oppdatert informasjon kring smittesaka på Stord vidaregåande skule

09.09

No har samtlege (1 tilsett og 6 elevar) som vart satt i karantene om kvelden 05.09 testa negativt. Med andre ord har ingen tilsette eller elevar satt i karantene ved Stord Vgs testa positivt på Covid-19!


08.09

Det er kome svar på 6 av dei 7 på Stord vidaregåande skule som ikkje var klare i går. Dei er alle negative. Ein elev er i testa i annan kommune og svaret kjem dit.


07.09.

I samband smittesaka på Stord Vidaregåande skule fredag, vart 4 lærarar og 35 elevar ved skulen sett i karantene. Alle har no testa negativt, men må halda fram karantenetida.

Om kvelden 05.09 kom det melding om at ein lærar ved skulen hadde testa positivt for Covid-19. Vedkomande som er nærkontakt til eleven hadde berre vore kortvarig på skulen etter smitte. Det førte til at ytterlegare 1 tilsett og 6 elevar ved skulen straks vart sett i karantene. Det ligg ikkje føre prøvesvar frå desse 7 enno. 

Det er også kjent via media, at ein annan lærar ved skulen har testa positivt for Covid-19 i ein annan samanheng. Vedkommande har ikkje vore på skulen etter smitten. 

Skulen har samarbeida svært godt med kommunen i smittesporinga. Rektor har vore i tett dialog med lege ved Koronasenteret. Det er vurdert at det ikkje er naudsynt å stenge deler av skulen, eller halde heime andre elevar og tilsette enn dei som er sett i karantene.

Det er testa 25 personar  frå idrettsmiljøet der negativt svar ligg føre på 22 av desse til no.


06.09. per klokka 12.00

Det vart meldt om eit nytt positivt tilfelle om kvelden 05.09 relatert til tidlegare kjent smittetilfelle på Stord vidaregåande skule. Vedkomande er ikkje sjuk. Alle nærkontaktar til det nye tilfellet er kontakta, har karantene og vil verta testa 6. og 7.9. 


05.09.

Koronasenteret har innan fredag kveld hatt samtale med alle nærkontaktar. Dei som er aktuelle for det, har karantene i 10 dagar frå siste kontakt med den smitta. Totalt vert om lag 60 personar testa på fredag og laurdag. 

Om nokon framleis trur dei kan vera nærkontaktar kan Koronasentralen kontaktast i opningstida på tlf. 53496666.

I samarbeid med eleven sjølv, leiinga ved vidaregåande skule og aktuelt idrettsmiljø er det gjort ei god kartlegging. Dei aktuelle har hatt eit godt oversyn på førehand og var budde på ei slik hending. Dette har gjort sporingsarbeidet effektivt. Me vonar no at dette gjer at ei mogeleg utvikling kan avgrensast.
Skulen vil etter kvart informera internt til elevar og tilsette om skulekvardagen vidare

Nærkontaktar utan symptom som testar negativt, må likevel fullføre karantenetida på 10 dagar. Dei er bedne om å ta kontakt igjen med Koronasenteret ved symptomutvikling. Desse vil då verta testa på nytt. Familiemedlemmer til nærkontaktar utan symptom kan leve som normalt.

Nærkontaktar med luftvegssymptom er sett i isolasjon, og resten av husstanden er då sette i karantene til prøvesvar er klart. Om testen er negativ og symptoma betre, kan nærkontakten gå tilbake til karantene og resten av husstanden leve som normalt. Ved negativ test, men symptomauke, er det ønskeleg med ny testing. 


04.09. 

Ein elev på Stord Vidaregåande skule 2. klasse idrettslina, har testa positivt på Covid-19 i prøve teke den 1. september.

Vedkomande var på vitjing i Bergen i helga der det viste seg at 2 personar i ei lita samling, var smitta. Personen var frisk inntil ho vart testa og utvikla lette symptom seinare same dag. Ho har handtert situasjonen i samsvar med smittevernerglane. Det er sett i gang sporingsarbeid frå Koronasenteret i samarbeid med den aktuelle, familie og leiinga ved skulen. Aktuelle nærkontaktar i skule, idrett og fritid vert kontakta i løpet av helga. 

Smittesporing tek tid. Dei som trur dei kan vera nærkontaktar bør halda seg på avstand frå andre inntil dei vert kontakta for testing. Dei som ikkje vert kontakta og som meiner dei har hatt nærkontakt, bør kontakta Koronasenteret over helga.

Me oppmodar elevar og tilsette ved Stord vidaregåande skule å leggja opp til ei roleg helg der ein legg vekt på avstandsråda 1-2 meter mellom folk.

Koronasenteret vil ha ekstra opningstid laurdag 5. og 6. søndag frå klokka 10.00 - 16.00. Telefon: 53 49 66 66.

Nytt smittetilfelle – kartlegging og nærkontakt - kva vert gjort ?

Nytt tilfelle med påvist Covid-19 vert meldt direkte til smittevernlegen i kommunen som tek meldinga vidare. Det vert og informert på heimesida til Stord kommune. Teieplikta set grenser for kva opplysningar som vert gitt.

Tilsette ved Koronasenteret set i gang med kartlegging av nærkontaktar saman med den smitta. Alle som vert definert som nærkontaktar, vil verta kontakta. Dersom du ikkje vert kontakta, men likevel meiner du er nærkontakt til den smitta, bør du halda deg i heimekarantene og ta kontakt med Koronasenteret (telefon 53 49 66 66) for avklaring.

Nærkontaktar er personar som har hatt tett kontakt med ein som er Covid-19 sjuk frå 48 timar før vedkomande fekk dei første symptoma eller då prøve vart tatt og til personen er ute av isolasjon.

Den smitta og dei næraste kring vedkomande vil i dei fleste tilfelle ha god oversikt over aktuelle nærkontaktar.

Oppfølging av smittetilfelle – kva vert gjort ?

Den som får påvist Covid-19 vert isolert (oftast i heimen) og følgd opp av fastlegen vidare. Oppheving av isolasjon seinare vert gjort i samråd med fastlege. Alle nærkontaktar til den smitta skal vere i 10 dagars karantene rekna frå siste kontakt med den smitta. 

Kva gjer du ved nye luftvegssymptom ?

Du skal halda deg heime ved nye luftvegssymptom som t.d. sår hals, hoste og/eller forkjøling. Om dei varer ved eller aukar på dei neste 2 døger, kan du ta kontakt med Koronasenteret for å avtale tid for testing.

Små barn med milde luftvegssymptom kan følgja utviklinga av symptom heime i 2 døgn før ev. testing. Dei kan i visse høve sleppa plaga med testing.

Barn med rennande nase som einaste symptom, treng ikkje testast og kan leve som normalt. Dei kan gå i barnehagen.

Barn < 10 år kan leve som normalt når Covid-19 test er negativ og allmenntilstanden er god. Dei treng såleis ikkje vere symptomfrie før dei returnerer til skule eller barnehage når testen har  vore negativ.

Barn > 10 år og vaksne som testar negativt, skal halda fram med å vera heime til dei er friske att.

Ta Koronasjekken:

https://helsenorge.no/koronavirus/koronasjekk

14.08.20 - Ope brev til innbyggjarane i Stord kommune

Hald saman, men hald avstand!

Vel overstått ferie. Me vonar alle har hatt ein fin sommar, sjølv om ferien i år for mange av oss ikkje vart heilt slik me hadde sett den for oss. Medan me på forsommaren var i ferd med å løysa opp på dei strammaste restriksjonane, ser me no at smitten igjen aukar i omfang. Alt tyder på at det vert ein krevjande haust der me alle må gjera vårt for å medverka til å halda smittevernet oppe og smitten nede.

Det er framleis grunnleggjande smitteavgrensande reglar som gjeld:

 • Hald avstand
 • Vask hendene, grundig og ofte
 • Hald deg heime dersom du har luftvegssymptom

Den nasjonale dugnaden held fram, og for å unngå smitte er det viktig at alle deltek. Alle som over tid har vore nærare enn to meter til ein som har fått påvist smitte, kan ha blitt smitta, og skal difor i karantene. For å vera i forkant må me halda avstand i det daglege. Nærkontakt skal avgrensast til våre nærmaste.

Det er viktig at personar med luftvegssymptom tek kontakt med helsetenesta for å vurdera behov for testing. Stord kommune har no god testkapasitet. Det er mange som har teke på seg ekstraarbeid for å få dette til, men me vil ha behov for å nytta fleire tilsette til dette arbeidet utover hausten. Slik kan me som kommune trygga beredskapen dersom smitten skulle auka i omfang.

Me vil oppmoda til å unngå forsamlingar der avstandskrava er vankelege å halda. Ein kan velja å forlata slike. Fleire og små forsamlingar er betre enn færre og store. Har ein vore i ein situasjon med risiko for smitte, bør ein dei neste 10 dagane halda to meters avstand til andre utanfor heimen.

Stord kommune har lagt planar for å best mogeleg kunna handtera ein situasjon med ekstra mange sjuke grunna Covid19. Me har eit godt samarbeid med nabokommunar og Helse Fonna. Saman er me godt rusta til kamp mot sjukdom av viruset. Me er likevel heilt avhengige av den einskilde sin innsats for å halda smitten unna.

Stord kommune sin overordna visjon er Saman om utvikling og velferd. Det er no viktigare enn nokon gong at me alle står saman. Den einskilde – eller det offentlege – kan ikkje få bukt med smitten aleine.

Me takkar innbyggjarane i Stord for innsatsen så langt, og me vil oppmoda alle til fortsatt å stå saman, men om å gjera det på trygg avstand.

 

Med helsing

 

Gaute S. Epland                                            Magnus Mjør

Ordførar                                                         Rådmann

Stord kommune sin tiltaksplan for avgrensing av smitte blant tilsette

Til tiltaksplan for avgrensing av smitte blant tilsette

Publisert 12.03.20 kl 17.00, oppdatert 11.08.20.

Rehabiliteringssenteret - restriksjonar ved besøk og henting av hjelpemiddel

Alle som nyleg har vore på utanlandsreise vert oppmoda om å venta i 10 dagar før besøk på institusjonane.

Mange av dei som nyttar Stord kommunale rehabiliteringssenter er ei sårbar gruppe. I samband med fare for spreiing av Koronaviruset har me følgande restriksjonar:

 • Hovuddørene er låst. Du vert låst inn etter avtale.
 • For besøk i korttidsavdelinga i 3 etg. må avtale om besøk gjerast per telefon. Ring 46 82 96 24 innan kl 14.00 for besøk på ettermiddag same dag eller føremiddag neste dag, og innan fredag kl 14.00 for besøk i helga. 
 • Rekvirerte hjelpemiddel hentast etter avtale.

Ta kontakt på telefon så møter me deg ved døra:

 • Korttidsavdeling i 3 etg: 534 96721
 • Bente Bjelland avd.leiar for fysio- og ergoterapi: Mob. 48 18 98 21
 • Dagrehabilitering: Mob. 902 73 365
 • Servicetenesta: Mob. 90 80 26 38

Bruk Antibac før du går inn i lokalet.

Unntak frå karanteneplikt - arbeidsgjevar ansvarleg for testing

Nasjonale mynde har innført ei endring i Covid-19-forskrifta i høve karanteneplikta.

Endringa opnar for at personar som er busett i, og som kjem til Noreg frå Schengen- og EØS-område for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikkje er frå dei landa som er unnateke karanteneplikt, likevel kan sleppe karantene dersom dei testar negativt på viruset SARS-Cov-2.

Det er arbeids- eller oppdragsgjevaren i Noreg som er ansvarleg for organisering, gjennomføring og finansiering av testing. Dei som ønskjer testing i denne samanhengen skal kontakte den aktuelle verksemda, og ikkje den kommunale koronatelefonen.

Alle bedrifter med bedriftshelseteneste kontaktar si bedriftshelseteneste for å få utført test.

Kommunal koronatelefon og luftvegsmottak vil framleis vere kontaktpunkt for dei som har spørsmål i samband med symptom på mogleg sjukdom og karantenereglar.

Dersom du er sjuk og treng vurdering, skal du kontakte fastlegekontoret ditt.

Forskrift om endring i covid-19-forskriften

Informasjon om barnehagetilbodet frå måndag 15. juni

Barnehagane i Stord kommune går attende til ordinær opningstida innan måndag 15. juni.

Med bakgrunn i smittevernrettleiar for barnehage publisert 29.05.2020, går barnehagane på Stord attende til ordinær opningstid innan måndag 15. juni. Detaljert informasjon om dette finn de på den enkelte barnehage si nettside.

Endringar i smittevernrettleiaren som vart publisert 29.05.2020 (3. versjon) er:

 • Innføring av trafikklysmodell for å tilpassa kontaktreduserande tiltak
 • Betre råd for skånsom handvask
 • Råd om tilvenning i barnehagen

Trafikklysmodellen med grønt, gult og raudt nivå, som viser kva smitteverntiltak barnehagane skal følgja. Grønt nivå betyr at barnehagekvardagen kan organiserast som normalt. Det vil sei vanleg organisering av avdelingar. På gult nivå kan heile avdelingar reknast som ein kohort. Barnehagane må framleis ha fleire tiltak for å redusera kontakt og halda avstand mellom ulike kohortar. På raudt nivå skal barna delast inn i mindre grupper og kohortar. Barnehagane må vurdera ulike oppmøtetidspunkt for barna og sørga for at det er avstand mellom kohortar som ikkje samarbeider.  

Myndigheitene har sagt at barnehagane no skal vera på gult nivå. Dersom smittesituasjonen i samfunnet endrar seg, må barnehagane vera budde på å endra tilbake til raudt nivå. Barnehageeigar må planlegga for alle situasjonar og laga ein beredskapsplan slik at dei raskt kan veksla mellom dei ulike nivåa. Utdanningsdirektoratet har laga eit framlegg til ein slik beredskapsplan for barnehage.

Dei viktigaste smittevernførebyggande tiltaka som står omtalt i smittevernrettleiaren er:

 • Sjuke personar skal ikkje vera i barnehagen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personar

Lenker

Rettleiar om smittevern i barnehagar under covid-19 utbrotet 2020.

Informasjon om skulane i Stord frå veke 23 - smittefarenivå frå raudt til gult

Regjeringa og helsemyndigheitene har justert smittefaren i høve covid-19 frå raudt til gult nivå, og skulane i Stord må tilpassa smitteverntiltaka etter desse føringane. Det kjem ei oppdatert smittevernrettleiing for barne- og ungdomstrinn i morgon, fredag 29. mai.

Allereie i dag kan me informera om at innan torsdag 4. juni skal alle elevane i barneskulane få eit undervisningstilbod på skulen kvar dag, medan elevar på ungdomsskulen får tilbod på skulen kvar dag alt frå 3. juni. Skulane vil gjera lokale tilpassingar, og uteskule eller til dømes idrettsdagar utandørs vil verta gjennomførte som planlagt.

Endringane i organisering innber at elevane får møta og vera saman med lærarane og medelevane sine kvar dag og at elevane kan få undervisning i sine faste grupper/klassar. Faste grupper er framleis viktig for å kunna spora eventuell smitte, men ein kan auka tal elevar i gruppene.

Ein skal endra frå gult til raudt nivå ved eventuell auka smittespreiing i landet eller i regionar. Det er nasjonale helsemyndigheiter som avgjer kva tid ein skal driva opplæring i tråd med gule eller raude smittevernreglar, ikkje kvar skule, ut frå korleis dei vurderer smittesituasjonen.

Det er framleis særs viktig at dei som er sjuke vert heime og at ein praktiserer god handhygiene og held avstand til andre. Slik det ser ut no, kan ein starta med gult nivå i august, men situasjonen kan endra seg raskt. Skulane nyttar fredag og tysdag til å utarbeida beredskap for organisering både i høve gult og raudt nivå.

Her kan ein lesa meir om gult og raudt nivå i høve smittevern

Stord sjukeheim og Knutsaåsen omsorgssenter har opna for besøk

Alle som nyleg har vore på utanlandsreise vert oppmoda om å venta i 10 dagar før besøk på institusjonane

 • Alle besøk skal avtalast med aktuell avdeling/gruppe på førehand.
 • Alle besøkjande skal registrerast i besøksprotokoll med fullt namn, telefonnummer, kven dei besøkjer og dato og klokkesett for besøk.
 • Alle besøk skal skje på rom eller ute. Det er ikkje tillatt for besøkjande å opphalde seg eller gå inn i fellesareal i avdelingane.
 • Besøkstider er mellom 11:00- 12:30 og 16:30-18:00 alle dagar.

Smittevernsreglar ved besøk:

 • Handdesinfeksjon/handvask skal nyttast når ein kjem inn i avdelinga og når ein avsluttar besøket.
 • Personalet skal følgje besøkjande inn og ut av rommet. Gi difor beskjed når du skal gå.
 • 1 metersregel skal oppretthaldast og unngå ansiktskontakt.
 • Bruk ringesignalanlegg på rommet for å få kontakt med personalet.
 • Har du symptom på luftvegsinfeksjon, feber eller anna smittsam sjukdom får du ikkje komme på besøk.
 • Vert du sjuk eller får symptom på luftvegsinfeksjon innan 48 timar etter besøk på institusjonen, skal institusjonen informerast.

Stord sjukeheim vakttelefonar. Ta kontakt for å avtala besøk:

 • Avdeling Backertunet 53 45 45 11
 • Avdeling Gullberg 53 45 44 21
 • Korttid 53 45 45 32
 • Avdeling Vikjo 53 45 43 62
 • Avd. Knausen/Kringsjå 53 45 43 75
 • HDO, 3.etasje 908 51 416

Døra i hovudingangen er open i besøkstidene. Gå til den avdelinga du skal til og ring på der.

Knutsaåsen omsorgssenter. Ta kontakt for å avtala besøk:

Avdeling 1: 534 54334

Avdeling 2: 534 54344

Nattevakt: 534 54332

Endringar i drifta i Førebyggande tenester

Generelt 

Me oppmodar alle til å fylgja nasjonale smittevernsråd og reglar for karantene/isolasjon og ha omsut for kvarandre i befolkninga i ei, for mange, vanskeleg tid. Følg folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon til ei kvar tid.

Me ber om at alle som har teikn til sjukdom ikkje kjem på besøk til oss, men tek kontakt på telefon til den du ynskjer kontakt med. Her er oppdatert kontaktliste for personar og kontor som arbeider med barn og unge i Stord kommune

Helsestasjon 0-5 år

 • Dei minste barna vert prioritert for å gjennomføra barnevaksinasjonsprogrammet fram til 15 mnd.
 • Me ber om at barnet berre kjem i fylgje med ein vaksen for å avgrensa antal personar og smitte
 • Me vil ikkje gå på heimebesøk i denne perioden me no er inne i, men inviterer dykk til helsestasjonen
 • Helsestasjonen i Sagvåg, Blåbygget vert endra drift på og flytta til helsestasjonen i Myro på Leirvik, Lønningsåsen 9b.
 • Har de spørsmål ikring dette ta kontakt med oss på helsestasjonen

Skulehelsetenesta 

Er på plass på alle skular, ta kontakt med din helsesjukepleiar om det er noko de lurer på, treng å snakka om eller treng råd om.

Svangerskapsomsorga

 • Tidleg i svangerskapet vil me ha telefonisk kontakt og i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 vil ein ha konsultasjon med jordmor på helsestasjonen
 • Me ber om at den gravide kjem åleine grunna smittevernhensyn
 • Me vil ikkje komma på heimebesøk i denne peridoen, men samkøyrer denne konsultasjonen etter fødsel med helsesjukepleiar i helsestasjon
 • Ta kontakt med jordmor om det er noko du treng råd og rettleiing til 

Reisevaksine

Me utfører lite reisevaksinering i desse dagar grunna alle restriksjonar og smittevernhensyn. Har du spørsmål ikring dette, eller følgjer eit bestemt program for vaksinering ta kontakt på telefon 480 78 895.

Helsestasjon for ungdom

Ope onsdagar kl 18.00 til 20.00, på helsestasjonen i Myro, Lønningsåsen 9b. Kontaktinformasjon finn du her. 

No er helsestasjon for ungdom godt i gang igjen og det er ope for drop-inn timar igjen. Det er viktig at du kjem åleine og regelen om ein meter avstand gjeld framleis. Hugs at du må vera frisk, og ikkje kan ha symptomer på luftvegsinfeksjon; hoste, sår/vond hals og/ eller feber.

Utekontakten

Ungdomskontakten og SLT- koordinator er å treffe på telefon for spørsmål, ein prat og/eller avklaringar ta kontakt.

PPT

Treng du kontakt med PPT eller har spørsmål ikring pedagogisk psykologisk teneste, finn du kontaktinformasjon her.

Spesialpedagogisk team 

Treng du kontakt med spesialpedagogisk team tak kontakt med einingsleiar på tlf. 92064415

 

Følg oss på Facebook

Kommunal koronasentral

Ekstra helgeopning sundag 27..9. kl 09 -15.00

Opningstider frå og med 03.08.20:
08.30 - 15.00 alle kvardagar
Utanom opningstida vert telefonen sett over til legevakta (116117)

Sentralen skal vera med i arbeidet for å avgrensa luftsmitte med korona frå sjuke mellom folk og særleg i helsetenesta. Fastlegar og legevakt kan visa folk dit ved luftvegssjukdommar som må vurderast i høve koronasmitte. Den er eit tillegg til fastlegekontora der legen meiner det kan vera aktuel med testing og  for å kunna følgja opp folk md påvist smitte. Fastlegar og legevakt skal kontaktast som før ved trong for  legehjelp eller -råd. Det skal nyttast telefon først for å avklara kva tiltak som er aktuelt og korleis problemstillinga kan løysast.

Folk med akutt luftvegsinfeksjon og som ikkje rekk inn til fastlege eller legevakt, kan kontakta kommunal koronasentral på telefon 53 49 66 66

Raskare svar på tekne prøvar frå 2.7.20

Laboratoria vil no sende svaret direkte til folk som har fått teke prøve. Det vert tilgjengeleg på www.helsenorge.no straks det er klart og folk kan få tilgang til dette ved BankID e.l. 

Oppdatert 2. august.2020.

Kva kan du gjera?

Rapportere mistanke om koronavirus

Dersom du har symptom som kan vera koronavirus; som hoste, pustevanskar eller feber kan du melda frå om dette på helsenorge.no. Løysinga legg til rette for sjølvrapportering av symptom frå alle innbyggjarar. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Noreg. 

Meld frå ved mistanke om koronavirus

Hygiene, skjerming og karantene

Nøye reinhald av hender og gode hoste/nyserutinar. Sjå plakat lenger nede på sida.

Kjenner me oss sjuke med luftvegssymptom, feber og hoste eller gjerne berre lettare symptom, bør me skjerma resten av familien og folk me kjem i nærkontakt med. Det må vera låg terskel for å vera heime frå jobb og skule for å bremsa utbreiinga av luftvegsinfeksjonar.

Dei som er i heimekarantene og får symptom, treng ikkje kontakta helsetenesta for testing. Dei må halda fram karantene i alle høve, anten testen er positiv eller negativ. Kontakt med helsetenesta trengst berre om ein kjenner seg svært sjuk og trur det trengst innlegging i sjukehus.

Folk vert såleis oppmoda om ikkje å belasta helsetenesta med spørsmål om å få vita om ein har koronasmitte eller ikkje. Les meir om karantene på Helsedirektoratet si side.

Gode råd og restriksjonar:

 • Er du sjuk – hald deg heime frå jobb.
 • Hald deg mest mogleg heime
 • Sørg for god handhygiene og hostevanar til ei kvar tid
 • Halda minst 1m avstand mellom kvarandre og ver ikkje i større grupper enn 20 personar (unnateke familiar og husstandar som høyrer saman i det daglege) Ved arrangement kan 200 personar samlast med med fortsatt 1 meters avstand mellom kvarandre.
 • Innadørs i opne lokale, på arbeidsplassar o.l. skal folk i størst mogleg grad halda 1m avstand mellom kvarandre under arbeid m.m.

Hald deg oppdatert om koronavirus på regjeringen.no, helsenorge.no og fhi.no 

Me treng DI hjelp

Har du moglegheit å hjelpe til? Me står i ei tid der eigne tilsette er hindra frå å koma på jobb, og det er venta at situasjonen vil tilta.

Me vil ha bruk for helsepersonell og andre som kan tenkja seg å bidra. 

Kan DU bidra? Ta kontakt via sentralbord 53 49 66 00 eller send inn skjema her. 

Korona og små bedrifter

Deler av arbeidslivet i Sunnhordlandsregionen opplever vanskelege tider som følgje av Korona-epidemien. Næringsselskapet Atheno AS vil no utvida tilbodet av rådgjeving til å omfatta bedrifter som opplever slike utfordringar. Selskapet har til dagleg oppgåva med å rådgje i samband med bedriftsetableringar for Stord kommune. Kommunen har no mellombels godkjent at ressursane til dette føremålet vert omdisponerte slik at Atheno AS kan gje ei tettare oppfølging av verksemder som har fått problem som følgje av epidemien.

For meir info sjå vedlagde presseskriv eller www.atheno.no

Les om regjeringa som vil dekka faste kostnadar for å redda arbeidsplassar

Les også at regjeringa gir 50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringar og oppseiingar

Stengde publikumsbygg

Stengte publikumsbygg /tilbod - ta kontakt på telefon  

 • Stord rehabiliteringssenter. Ta kontakt med Bente Bjelland, ergoterapeut: 481 89 821.Gjeld også alle leigeavtalar, anten det er basseng eller kantine.
 • Dagsentera innanfor psykisk helse og rus; Maris og Hamna..Brukarar og pårørande kan ta kontakt med Diana Marie H. Bergeland på tlf. 53 49 66 61 eller avdelingsleiar Kenneth Stenbråten på tlf 994 40 508
 • Sjukeheim tlf 53 45 45 00 og Knutsåasen omsorgssenter tlf. 54 43 43 34 - ope for besøk. Må avtalast.
 • Stord hamn - mannskap og passasjerar som kjem frå utanriksfart
 • SKE bygg Heiane og Leirvik 

Restriksjonar for å avgrensa Koronasmitte

Det vert tillete at maks 200 personar kan samlast og tilrådd at folk sit med god avstand (minst 1 m) mellom den einskilde eller ulike grupper

 • Maksimalt tillet ein at 200 personar er samla, t.d. i samband med kyrkjelege arrangement, foreiningar og andre tilstellingar, men òg organiserte selskap.
 • Ved private samankomstar er maksimalt tillate tal 20 personar samla i gruppe - avstandsråda gjeld og for desse

Institusjonar

 • Bufellesskap er stengt for besøkjande

Særlege retningsliner for gravferd

 • Det er tradisjon at mange møter i gravferd for å vise respekt for den døde og familien.
 • Ofte er mange deltakarar i gravferd i risikogruppa for å utvikle eit alvorleg sjukdomsbilete dersom dei blir smitta.
 • Avgrensing på 200 personar gjeld òg deltaking i kyrkje og minnestund.
 • Me oppmodar at ein vurderer å syne si respekt og medkjensle på anna vis enn å møta opp i kyrkja, for å redusere risiko for smitteoverføring for dei som held gravferda og andre gjester.
 • Kondolanse bør skje utan handhelsing, klem eller anna fysisk kontakt.

Utestadar

 • For utestadar og arrangementslokale gjeld krav om smittevernfagleg forsvarleg drift m.a. styrt av storleiken på lokala og tilhøve for god hygiene/reinhald
 • Arrangement på serveringsstad er avgrensa til maksimalt 200 personar
 • Det skal leggjast til rette for at personar kan halde ein avstand til andre på minst 1 meter.
 • Sørga for skjerpa hygienetiltak som vask av kontaktflater.
 • Servering av alkohol skal berre gå føre seg som bordservering

Arrangement for barn og unge

 • Arrangement for barn og unge som samlar større grupper bør avlysast.
 • Arrangement der det kjem tilreisande frå andre kommunar bør avlysast.

Fysioterapitenester

 • Avgrensa til det som er avgjerande viktig i høve medisinsk forsvarleg behandling.

Alle restriksjonane har heimel i Smittevernlova § 4-1.

Oppdatert 03.08.20.

Kva gjer kommunen ?

Det er etablert ein Koronasentral for folk med akutt luftvegsinfeksjon som kan ha samanheng med koronasjukdom. Det er plassert i Blåbygget i Sagvåg og dekkjer Bømlo, Fitjar og Stord i deler av døgeret. Det skal vera eit tilbod som fastlegar eller legevakt kan visa til når dei har hatt kontakt med personar som bør vurdersts for test på Korona. 

Legevaktsentralen 116117 vert styrka med for auka tilgjenge og kan utvidast.  

Senteret er tenkt styrka med fleire legar og anna personell etter trong.

Fastlegekontora har lagt om rutinar og driv utstrekt konsultsjon på telefon for å unngå at smitteførande personar vert flytta ut av heimen utan god grunn. Det er ingen frammøte på legekontora utan at det er avtala på førehand.

Det ligg føre planar for auking av tal korttidsplasser i institusjon gjennom fortetting (tomannsrom) og/eller nyetablering.

Kommunen er rigga for å følgja dagleg med på utviklinga av situasjonen og tilrådingane som kjem frå Folkehelseinstituttet, Helsedirektorat og Fylkesmannen i Vestland. Desse vert vurderte opp mot og tilpassa lokale tilhøve.

Tidlegare informasjon.

Den første aktive fasen starta primo februar med førebuing til arbeid med smitteavgrensing. Informasjon til folk og aktuelle einingar i kommunen. Klargjering av fastlegekontora og Sunnhordland Interkommunale legevakt. Informasjon til folk for å verna mot press som ville kunna blokkera ordinære tenester, og gje oss vanskar med å tilby forsvarleg helsehjelp generelt.

Smitteavgrensing starta for fullt i veke 9, med ein del avklaringsarbeid mot einskildpersonar og reisefølge. Fokus på reisande frå område med epidemi og nærkontaktar til påvist smitta (nærleik under flyreiser) og ev. nærkontakt tilfeldig til seinare påvist sjuke andre stader i landet. Førebels er hovuddelen av alle funn knytt til utlands reiseverksemd. Dette gjeld og nabokommunane. Dette arbeidet held fram.

Helsetenesta i det daglege er enno ikkje under vesentleg press i Stord. Sjukehuset har inntil vidare, ikkje auka pågang grunna dette. Det ser ut til at folk har fått med seg at kontakt på telefon med fastlege eller legevakt er første skritt ved trong for sjukdom.

Nasjonal epidemi er venta og det er ved utgang av veke 10, uvisst kva tid lokal smittespreiing vil starta og auka på. Me veit at dei fleste som får smitten, kan rekna med å få lette symptom, med trong for fråver i arbeid, skule og barnehage i 2-3 veker eller mindre.

Me er klare for å kunna ta hand om dei første tilfella av sjuke som treng helsehjelp når dei kjem, anten dei treng kontakt og oppfølging heime eller sjukehusbehandling. Kommuneoverlegane i sjukehusområdet til Helse Fonna, Stord sjukehus og i Stord og Bømlo samarbeider om å vera tilgjengelege for helsetenesta 24/7 frametter. Dei vil få jamleg rapport frå dei ulike legesentra anten det er noko å rapportera eller ikkje. Det er ei fastlagd grunnbemanning som vil kunna utvidast ved flytting av personell og ev. av oppgåver. Fastlegekontora og legevakt har etablert rutinar for korleis folk som kan vera smitta og treng helsehjelp, skal handsamast. Folk som er uroa eller trur dei er smitta skal halda seg heime og få råd over telefon. Tilfelle som treng prøvetaking, vert melde til kommuneoverlege som administrerer dette så lenge tal på mistenkte tilfelle er overkommeleg. Opptrapping av dette kan raskt etablerast om det vert vurdert som føremålstenleg. Det er forventa at prøve-taking etter kvart vert trappa ned og berre nytta som reiskap for å skilja uklare tilstandar frå einannan, særleg i sjukehus.

Kommunane i området og Helse Fonna har etablert ei koordineringsgruppe som vil kartleggja ressursar og kapasitet i området med tanke på ei utvikling som krev endra strategi for bruk av sjukehus, institusjonar og heimebehandling/observasjon. Me nyttar planverk som er laga for slike høve. Det vert gjort eit omfattande kartleggingsarbeid og førebuing i høve materielltilgang og bevisst bruk av dette med tanke på avgrensa tilgang. Personelloversyn og restriktive tiltak i høve fråver/ferie er klargjort. Plan for utviding av tal  på sjukeheimsplasser ved trong for det, komb. med omdisponering av personell er klar for aktivering. Oksygenlager og tilgang på surstoff er klargjort i samla oversyn. Plan for auka kapasitet til handsaming av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus ved trong for omdisponering av sengeplasser der, er klar. 

Det vil verta trong for særskilt omsyn til nokre aldersgrupper, funksjonshemmingar og grad av sjukdom utover den aktuelle infeksjonen.

Fylkesmannen har telefonmøte med kommunane der statlege tilrådingar vert ført vidare. Det kjem råd som vert bygd inn i lokal handlingsplan for koronasituasjonen i kommunen.

 

Oppdatert 23.03.20

Publisert 08.03.20

Ros til folk på Stord – telefonkontakt fungerer

Det er viktig at dei som berre søkjer informasjon og konkrete råd om korona nyttar www.fhi.no og www.helsenorge.no i første omgang. Om dei ikkje finn svar på det dei lurer på der, kan dei ringja informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015

 - Det verkar som folk i Stord er flinke å følgja råd som er sende ut i høve koronasituasjonen. Dei kontaktar fastlege på dagtid eller legevakt på telefon, når dei er usikre eller trur dei er smitta. Legevakttelefonen vert ikkje unødig blokkert og kan samstundes nyttast til det den eigentleg er tenkt til. Det er flott, seier kommunelege Lars Helge Sørheim.

03.03.20

Influensa og koronavirus

Influensa gjev hovudverk, muskelsmerter, feber, hoste og «snørr og tårer» (luftvegssymptom). 

- Slik me bur og lever så vil dei fleste av oss tola dette viruset heilt greitt. Rapportane seier at Covid 19 er ein grei luftvegsinfeksjon som ikkje treng behandling. Nokon (få) kan verta sjukare enn andre og kan trengja sjukehusbehandling. Me må sikra at me er budde på å gje dei skikkeleg hjelp slik at flest mogleg av desse overlever, sieer kommunelege Lars Helge Sørheim.

Stord kommune føl opp tilrådingar frå Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen. I tillegg er det etablert ei koordineringsgruppa mellom kommunane i området og Helse Fonna.

Det er folk og helsetenesta i kommunane som kan dempa smittefaren og såleis avgrensa utbreiinga og toppen på epidemien.

Folk som får luftvegssymptom eller feber etter nyleg å ha vore på utlandsreise, må reagera på dette. Dei skal halda seg i ro, heime, skjerma andre for smitte og kontakta lege eller legevakta (116 117) på telefon. Slik kan me avklara om det trengst undersøking og avgrensa utbreiinga litt, med tiltak for desse.

Ta først kontakt på telefon !

27.02.20

 

Hygieneplakat

Tips ein ven  Skriv ut

Skjema

Dokumenter

Snarvegar
Publisert