Ordførar Gaute Straume Epland (Ap) informerte om vedteke budsjett. Kommunalsjef Anne Karin Fossdal informerte om utfordringa med å ta imot utskrivne pasientar, og forstudie om nye institusjonsplassar der produksjonskjøken vert inkludert.

Kvar kommune og fylkeskommune skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal handsamast i rådet. Rådet kan også ta opp saker på eige initiativ.

Formålet med eldreråd er å bidra til å sikra ei brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld eldre.

Me har også ungdomsråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Stord kommune. I tillegg har me kontaktutval for innvandrarar og flyktningar.

Alle politiske møte er opne for ålmenta.