Eldrerådet 

Stord pensjonistforening og andre etablerte pensjonistlag kan koma med innspel til kandidatar.  

Det er ein fordel at de grunngjev valet med informasjon om for eksempel alder, yrkeserfaring, interessefelt og anna kompetanse som vedkommande kan bringa inn i rådet.

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 

Rådet sine representantar skal veljast blant følgjande hovudgrupperingar: 

  • Rørslehemming 
  • Hørselhemming/synshemming
  • Utviklingshemming 
  • Skjult funksjonshemming 

Begge råda er rådgjevande organ for kommunen og dei har rett til å sei si meining i saker som gjeld eldre og personar med nedsett funksjonsevne. 

 

Innspel 

Innspel kan sendast elektronisk via eDialog (sikker innsending av elektronisk post), e-post: post@stord.kommune.no eller i brevform til Stord kommune, boks 304, 5402 Stord. 

Frist for innspel er 31.08.23.