Spørsmål me ønskjer svar på:

  • Kva meiner du skal til for at alle skal ha ein trygg heim i Stord kommune?
  • Kva er det viktig at kommunen jobbar med for at alle skal bu trygt og godt i Stord?
  • Andre ting du meiner er viktig i samanheng med sosial bustadpolitikk?

Frist for innspel: 1.mai

De kan senda innspel anten via:

Skjema nedanfor
Epost til: bustadkontoret@stord.kommune.no
Brevpost til Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord, merk bustadsosial handlingsplan.