Sal

Stord kommunale eigedom formidlar sal av ledige kommunale tomtar.  Ved sal av grunn må ein mellom anna ta omsyn til kommunale planar (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan).

Arealet som du ønskjer å kjøpa må (bør) vera regulert til bustadføremål. Ein kan senda inn søknad om kjøp av areal med kart vedlagt, der arealet ein ønskjer kjøpa er innteikna.

Leige

Stord kommune har ein mindre bygningsmasse som er for utleige til næringsverksemd.