Løyve gjeld i to år frå avtaletidspunkt

Det blir gitt løyve til eitt firma, med inntil 250 køyretøy. Syklane skal plasserast ut slik:

Baseområde

Stad

Maksimal del av utleigar sine køyretøy

Rommetveit Ved Høgskulen 50
Leirvik/Vabakkjen

Kulturhuset, p-plass Vabakkjen, Torget

120
Sagvåg Ved Blåbygget 50
Heiane Ved Heiane senter 30

Tal og plassering skal vurderast på nytt etter tre månadar, og kan bli endra i heile avtaleperioden.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist

Søknad om avtale skal minst innehalde:

 1. søkjar sitt namn, adresse, organisasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 2. stadfesting på registrering i Einingsregisteret
 3. plan for korleis søkjar skal organisere fjerning, flytting, omplassering og rydding av køyretøy etter § 6d i Stord kommune si forskrift
 4. dokumentasjon som viser rutinar for branntryggleik, samt vurderingane som ligg til grunn for desse.
 5. dokumentasjon som viser rutinar for handtering av defekte batteri, og batteri som skal til gjenvinning.
 6. dokumentasjon på miljø-/klimatiltak og klimarekneskap
 7. dokumentasjon frå 2 referanseoppdrag som er samanliknbare
 8. tekniske data om syklane som batterikapasitet, app-styring og anna relevant informasjon
 9. stadfesting på at søkjar fyller krav til teknologi som er omtala i avsnitt lengre ned
 10. stadfesting på at tilsette har løns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldande føringar

Søknad skal sendast via edialog - sikker innsending av post 

Søknadsfrist er 12.06.22 kl 23.59.

Kommunen skal vere ferdig med si sakshandsaming seinast 25.juni.

 

Vilkår for bruk av løyvet

Vilkår for bruk av løyvet er vist i kommunen si forskrift: Forskrift for utleige av elsparkesyklar og andre små elektriske køyretøy på offentleg grunn i Stord kommune

 

Digitale soner

Utleigar pliktar å setje i verk midlertidige og permanente soner slik dei er vist på vedlagte kart:

Geofence Stord kommune med bakgrunnskart

Geofence Stord kommune fargekodar

 

Krav til teknologi og rapportering

Kommunen leverer oversikt over soner og parkeringsområder i json og geojson-format. Utleigar må ha teknologi for å ta i mot oversikta og setje i verk geogjerder (geofence).

Utleigar skal levere opne digitale data til kommunen kvar månad innan den 7. i påfølgande månad. Følgjande data skal rapporterast:

 • Tal turar som er gjennomført
 • Statistikk som viser dei viktigaste transportetappane – kvar syklane blir brukt
 • Antal og tema for klager og henvendingar
 • Ulukker og hendingar
 • Firmaet si vurdering av korleis utleigeordninga fungerer
 • Eventuelle forslag til endringar med grunngjeving

 

Gebyr

Som følgje av §8 i kommunen si forskrift skal utleigar betale gebyr for dekning av kommunen sine utgifter med verksemda. Gebyret for denne avtaleperioden er 2 kroner per sykkel per dag.

Gebyret skal betalast på forskot kvar månad med forfall den 1. i månaden.

 

Kriterium for rangering av søkjarar

Berre søkjarar som fyller krav i kommunen si forskrift og denne kunngjeringa blir vurdert.

Ved vurdering av søkjarar vert følgjande lagt til grunn:

Kriterium Vekting
Plan for organisering av drifta og korleis tryggleik og framkome blir ivaretatt 40
Dokumentasjon på rutinar for branntryggleik og handtering av defekt utstyr 30
Miljø-/klimatiltak, klimarekneskap 30

 

Klage

Vedtak om å gi eller ikkje gi løyve er enkeltvedtak som kan klagast på. Avvising av søknad pga. manglar kan også klagast på. Frist for å klage er tre veker etter at vedtaket er mottatt.