Til alle føresette til elevar på Langeland skule. (oppdatert 8.april)

​Her er nokre lenkjer til bøker elevane kan lesa på nett:

Lenkjer lesing på nett.docx PDF document ODT document

 

Dersom ein opplever problem med pålogging på Skooler, kan ein prøva ei av desse lenkjene:

Føresatte: https://stordparents.azurewebsites.net/

Elev/ lærar: https://stordskooler.azurewebsites.net/

Skulane er stengde frå og med 13.mars, og føreløpig til og med 24.april. Frå og med 27.april vil elevar frå 1.-4. trinn få tilbod på skulen. Korleis dette blir reint praktisk, vil me få meir informasjon om i veka etter påske. Elevane si opplæring skal ivaretakast. Lærarane er å treffa på SMS eller e-post alle arbeidsdagar i arbeidstida. Informasjon kring opplegg og andre beskjedar vil koma frå skulen på transponder i form av SMS eller epost. Dei eldste elevane har også moglegheit til å kommunisera med lærar via læringsplatforma Skooler eller Teams. Denne situasjonen er spesiell, men me prøver å gjera det beste ut av det saman med dykk. 

​Arbeidsplanar for trinna finn de her.

____________________________________________________

Langeland skule er den største barneskulen i Stord kommune med elevar frå 1.- 7. klasse. Skulen vart bygd ny i 1968. Det er to eller tre klassar pr. trinn. Dei fleste elevane kjem frå vår skulekrins, men me er også ein innføringsskule for alle barneskulane i kommunen. Her er elevar frå mange nasjonar. I skulegarden høyrer me ulike språk og elevar frå forskjellige kulturar leikar fint saman.  

Informasjon kring korona/Covid-19 på Langeland

Til alle føresette på Langeland skule.

Stord kommune har vedteke at alle skular vert stengde 12. mars 2020 til og med måndag 13.april (oppdatert 24.mars). Dette er i samråd med Helsedirektoratet sitt vedtak etter smittevernloven § 4-1 andre ledd og regjeringa sine tiltak for å hindre koronaspreiing.

Elevane skal jobba med skulearbeid heime. Dei får høve til å hente bøker på skulen. Ta kontakt med kontaktlærar dersom behov. 

Elevar på 5.-10. trinn har eigen PC og kan ha kontakt med sin lærar via læringsplattform og digitale flater. Der skal lærarane gi elevane oppgåver og følgje opp arbeid dei gjer heime. Dei yngste elevane på 1.- 4. trinn vil trenga tilgong til ein datamaskin heima, slik at dei saman med ein vaksen kan finna oppgåver som  dei skal gjere på nettsida til skulen.

Det vil variera frå skule til skule kor mykje lærarane har heimekontor i perioden, mellom anna avhengig av elevane sin alder og planar for trinnet. Lærarane er på jobb i perioden, og føresette kan ta kontakt med kontaktlærar i arbeidstida.

Dei føresette må melda frå til skulen dersom eleven er sjuk og ikkje kan gjennomføra skulearbeid. Det vert ikkje ført fråvær i denne perioden. Elevane skal ha eit opplæringstilbod desse vekene. Perioden har blitt forlenga til måndag 13. april. Elevane skal få arbeidsplanar som er koordinerte på trinn og som vert publiserte på skulen si nettside/læringsplattform.

Elevar med behov for eit tilbod på skulen, anten grunna foreldre/føresette si samfunnskritiske rolla eller barn med særlege omsorgsbehov, kan få oppretthaldt tilbodet. Dette har rektor avgjerdsmynde på. Meir informasjon om dette finn på Helsedirektoratet si side.

Alle lærarane skal legga til rette for kommunikasjon med elevar og føresette medan skulane er stengde.

Sjå elles Stord kommune sine heimesider for meir informasjon.

 

Kontakt oss

Administrasjonen

Anita Eriksen
Rektor
E-post: anita.eriksen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97552237

Madli Eikehaugen
Assisterande rektor
E-post: madli.eikehaugen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 41692169


​Anne-Margrethe Madtsen
Avdelingsleiar
​E-post: anne.madtsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97011670

Olga Grov
Kontor
E-post: olga.grov@stord.kommune.no
Telefon: 53456464

Åse Elisa Madsen
Kontor / Assistent
E-post: Ase.Elisa.Madsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 

Kontaktinformasjon til dei einskilde lærarane, kan du finna på klassane sine sider. 

Skuledagen

Under ser du oversikta over skuledagen til kvart trinn.

Ved sjukt barn ringjer ein kontoret på 53456464

Trinn måndag tysdag onsdag torsdag fredag
1. og 2. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.15 8.30-13.15 8.30-13.15
3. og 4. trinn 8.30-13.45 8.30-12.15 8.30-13.45 8.30-13.15 8.30-13.45
5. - 7. trinn 8.30-14.00 8.30-12.30 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00

 

Skulebiblioteket

På Langeland skule synest me lesing er viktig. 

Me har eit flott skulebibliotek med eigen Instagramkonto. Følg oss gjerne der!

Leseiveren er stor, og aktiviteten på skulebiblioteket aukar for kvar dag!

Me har til og med våre eigne biblioteksassistentar!