Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

 

Stord kommune er ein industri- og teknologikommune i Vestland fylke med nær 19 000 innbyggjarar. Kommunen ligg sentralt mellom Bergen og Stavanger og er kommunikasjons- og regionsenter i Sunnhordland. Stord kommune har ambisjonar som ein attraktiv og klimavennleg vekstkommune under visjonen «Saman om utvikling og velferd». Stord kommune har klimamål om å bli nullutsleppskommune innan 2030, ei målsetjing som vert støtta av eit omstillingsdyktig næringsliv.

 

Som regionsenter har Stord eit godt utbygd tenestetilbod og sjukehus. Her er flyplass med daglege avgangar til Oslo. Kommunen er skulesenter med vidaregåande skular, lærarutdanning og barnehagelærarutdanning, sjukepleiarutdanning og ingeniørutdanning. Stord har eit rikt kulturliv med eit mangfald av lag og organisasjonar. Det er gode vilkår for sport og friluftsliv i kommunen.

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.noLes meir om fagopplæring her.

 

ID 1707 Sjukeheimoverlege

Stord kommune har ledig stilling for sjukeheimoverlege frå d.d. Stillinga er nyoppretta.

ID 1706 Fastlegestilling - Heiane legesenter

Stord kommune har ledig stilling som fastlege frå 1.11.21.

ID 1705 Fastlegeavtale Stord legesenter - overtaking

Stord kommune har ledig fastlegeavtale ved Stord legesenter frå 15.6.21. Det kan vera aktuelt å starta tidlegare eller starta gradvis etter avtale.

ID 1704 Fastlegeavtale – nyoppretta

Stord kommune har ledig oppretta ny fastlegeavtale som vil få 600-800 personar overført på liste ved etablering

ID 1692 Kulturskulelærar saksofon/klarinett – Eining for Kultur

Stord kulturskule og Bømlo kulturskule har ledig vikariat som lærar i klarinett og saksofon, 75% stilling, i perioden 11.08.21 – 21.12.21.

Stillinga er fordelt med 30% undervising i Bømlo kulturskule og 45% undervisning i Stord kulturskule.

ID 1702 Sjukepleiar – Stord sjukeheim

Stord sjukeheim har ledig 100 % fast stilling som autorisert sjukepleiar frå 01.06.21. Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg

ID 1701 Kommuneoverlege

Stord kommune har ledig stilling som kommuneoverlege.

ID 1699 Ung i helse sommaren 2021

Institusjonane i Stord kommune, Stord sjukeheim og Knutsaåsen omsorgssenter kan tilby ungdom mellom 16-18 år sommarjobb.

ID 1698 Spesialpedagog – Førebyggjande tenester

Førebyggjande tenester søkjer etter spesialpedagog, vikariat  i 50-80% stilling fram til 30.06.21. Tilsetjing frå  snarast.

ID 1697 Fysioterapeut – Eining for aktivitet og re/habilitering

Det er ledig 80% fast stilling som fysioterapeut.

ID 1696 Byggesakshandsamarar vikariat - Eining for regulering, byggesak og oppmåling

Det er 2 ledige vikariat som bygesakshandsamar frå snarast - 31.12.21

ID 1670 FERIEVIKARAR 2021 – Pleie, rehabilitering og omsorg

Me hpixar behov for ferievikarar i heimebaserte tenester, innanfor tenester til personer med utviklingshemming, i institusjon, eining psykisk helse og rus og kjøkken/vaskeridrift i perioden 21.06.21 – 15.08.21.

Sommarjobb i pleie og omsorg inneber turnusarbeid dag, kveld, natt og anna kvar helg.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

ID 1620 Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune

Er du sjukepleiar, fagarbeidar med erfaring, sjukepleiarstudent eller har anna helsefagleg bakgrunn?

Me treng personar som kan vakter på Koronasenteret vårt!

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Treng du karriererettleiing?

Karriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år. 

Vestland fylkeskommune logo