Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

 

Stord kommune er ein industri- og teknologikommune i Vestland fylke med nær 19 000 innbyggjarar. Kommunen ligg sentralt mellom Bergen og Stavanger og er kommunikasjons- og regionsenter i Sunnhordland. Stord kommune har ambisjonar som ein attraktiv og klimavennleg vekstkommune under visjonen «Saman om utvikling og velferd». Stord kommune har klimamål om å bli nullutsleppskommune innan 2030, ei målsetjing som vert støtta av eit omstillingsdyktig næringsliv.

 

Som regionsenter har Stord eit godt utbygd tenestetilbod og sjukehus. Her er flyplass med daglege avgangar til Oslo. Kommunen er skulesenter med vidaregåande skular, lærarutdanning og barnehagelærarutdanning, sjukepleiarutdanning og ingeniørutdanning. Stord har eit rikt kulturliv med eit mangfald av lag og organisasjonar. Det er gode vilkår for sport og friluftsliv i kommunen.

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.noLes meir om fagopplæring her.

 

ID 1759 Spesialpedagog – Førebyggjande tenester

Førebyggjande tenester søkjer etter spesialpedagog i fast 60 % stilling. Stillinga er ledig for snarleg oppstart.

ID 1757 Sjukepleiar – Døgnavdeling IDA

Ved Døgnavdeling IDA er det for tida ledig eit 70% sjukepleiar vikariat for snarleg tiltreding. Stillinga har tre-delt turnus og arbeid kvar 3.helg.

ID 1756 Sjukepleiar – Sunnhordland interkommunale legevakt

Ved Døgnavdeling IDA er det for tida ledig eit 90% sjukepleiar vikariat for snarleg tiltreding. Stillinga har tre-delt turnus og arbeid kvar 3.helg.

ID 1736 Kontaktperson - SIB, 2 gongs utlysing

Det er ledig 100% fast stilling som kontaktperson.

ID 1753 Sjukepleiar – Stord sjukeheim

Stord sjukeheim har ledig 70 % fast stilling som autorisert sjukepleiar på natt frå 01.11.21. Turnus med arbeid kvar tredje helg.

ID 1754 Brannførebyggjar/feiar – Stord brann og redning

Stord brann og redning har ledig stilling som brannførebyggar/feiar i 100% stilling.

ID 1755 Bibliotekar ved Stord folkebibliotek - Eining for kultur

Det er ledig 100% fast stilling som fagutdanna bibliotekar ved Stord folkebibliotek frå 01.12.2021.

ID 1751 Sjukeheimoverlege - Legetenester

Det er ledig nyoppretta 50% fast stilling som sjukeheimoverlege frå dags dato.

ID 1750 Fastlege - Legetenester

Stord kommune har ledig fastlegeavtale ved Stord legesenter frå d.d.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

ID 1620 Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune

Er du sjukepleiar, fagarbeidar med erfaring, sjukepleiarstudent eller har anna helsefagleg bakgrunn?

Me treng personar som kan vakter på Koronasenteret vårt!

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barneskular, ungdomsskular og vaksenopplæringa

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Treng du karriererettleiing?

Karriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år. 

Vestland fylkeskommune logo