Grønt nivå frå og med 27.05.21

Frå og med torsdag 27.05.21 er me over i grønt nivå etter trafikklysmodellen. Det vil kort seie ;                                               

 Fysisk kontakt:

  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

  • Det er ikke behov for kohortinndeling av elever.

For ansatte:

  • Hold avstand til andre ansatte.
  • Følg nasjonale smittevernanbefalinger.

(Henta frå:  www. udir.no 27.05.21)

Skulen har plan for korleis me skal gå over i gult og raudt nivå dersom det blir naudsynt. Transponder og heimesida vil då være viktige informasjonskanalar for oss.

Du kan lese meir om grønt nivå og trafikklysmodellen i Veileder om smittevern for ungdomsskole og  koronatiltak i skulen.

Munnleg eksamen for 10 trinn AVLYST !

Etter planen skulle 10 trinn ha munnleg eksamen 15.juni- I dag fekk me melding om at munnleg avgangseksamen for alle elevar på 10 trinn i Noreg  er avlyst. 

Informasjon om eksamen: www.udir.no 

Til føresette som leverer og hentar elevar ved Nordbygdo ungdomsskule.

Me registrerer at fleire føresette vel å køyre elevane til skulen om morgonen og hentar dei etter skuleslutt. Dette føre til stor trafikk ved rundkøyringa utanfor skulen. Det kan vera mellom 15 og 20 bilar i kø for å henta elevar. Dette fører til trafikkfarlege situasjonar og me er redde for at elevar skal koma til skade når dei går eller syklar til og frå skulen. Me oppmodar føresette på det sterkaste om å setja av ungdomen nede ved buss-stoppet der skuleskyssen set av andre elevar. Om ikkje dette kjennes trygt, kan ein sleppa dei av ved Spar Haga. Minner også om at Nasjonal Transportplan (NTP) oppmodar om at 80% av skuleungdom skal gå eller sykla til skulen. Me tenkjer dei aller fleste ungdomane ved Nordbygdo greier fint å gå opp bakken til skulen.

Med venleg helsing,

Pål Roseth
Rektor, Nordbygdo ungdomsskule

Informasjon frå Stord kommune kring koronaviruset

Nyheiter

I haust starta me opp med skuledrift i gult nivå pga korona. De kan lese om trafikklysmodellen og smittvern på utdanningsdirektoratet sine sider.

NOR informerer og minnar på  elevane ved skulen om smittevern og rutinar ved skulen jamnleg. Her kan de sjå ein presentasjon som me nytta oppstartsdagen. 

Informasjonshefte 2020-2021

Informasjon frå mobbeombodet i Vestland

Informasjon frå mobbeombodet i Vestland 

Administrasjon og kontor-tilsette

Tittel Namn
Rektor: Pål Roseth
e-post: Pal.Roseth@stord.kommune.no
tlf: 53454401 / 489 90 908

Assisterande rektor

Utdanningsrådgjevar

Anne Hege Rogne
e-post: Anne.Hege.Rogne@stord.kommune.no
tlf: 53454402 / 926 65 332
Sosialrådgjevar

Kristin Koløy
e-post: kristin.koloy@stord.kommune.no
tlf: 53454403 / 412 13 795

Kontor Marianne Christensen Føyen
e-post: Marianne.Christensen.Foyen@stord.kommune.no
tlf: 53 45 44 00 /  91 76 61 09

Lærarar og assistentar finn du under kvart klassetrinn.

Pedagogiske nettressursar