INFORMASJON TIL FØRESETTE OM STENGING AV GRUNNSKULEN I STORD, oppdatert 25.03.2020

Stord 25.03.20

Til føresette til elevar på 10.steget ved Nordbygdo ungdomsskule.

I dag kom følgjande melding frå Udir.:

"Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre."

Dette tyder at me held fram med å leggja til rette opplæringa for elevane slik me gjer pr. i dag, inn til det kjem melding om anna frå sentrale mynde. Me vil ha fokus på å gje alle elevane ei god og så rettvis vurdering som råd. Me vonar elevane held fram med den positive haldninga til den digitale heimeundervisninga dei har vist til no !

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-eksamener-for-10.-trinn-og-alle-skriftlige-eksamener-for-videregaende-skole-er-avlyst/id2694883/

Mvh Pål Roseth.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stord 24.03.2020 

Til elevar, tilsette og føresette ved Nordbygdo ungdomsskule.

Då har det nett kome nyhende frå Folkehelseinstituttet og regjeringa om vidare tiltak i samband med korona-epidemien. Det er vedteke at gjeldande tiltak skal vidareførast til og med 13 april, altså andre påskedag. Regjeringa vil koma med ei ny orientering 8.april om kva som vert vidare tiltak. Dette tyder at det ikkje vert vanleg skule for elevane ved Nordbygdo ungdomsskule i tida fram til og med 13.april. Me vil vidareføra den opplæringa me er i gang me no, der elevane jobbar heimanfrå på ulike digitale plattformer under rettleiing av lærarane sine.

Eg vil nytta høve til å rosa lærarane for godt arbeid med å leggja opplæringa til rette og følgja opp elevane under desse rådande tilhøva. Vidare vil eg skryta av elevane, som tek ansvar og løyser utfordringane med heimeundervisning på framifrå måtar. Og til slutt ei takk til dykk føresette, som ser til at ungdomen får kome seg "på nett" kva morgon og støttar skulen og ungdomane i ein heller utfordrande skulesituasjon. Då må me alle ta ansvar og følgja oppmodingane som kjem frå sentrale og lokale mynde, slik at me held smitten på lågast mogelege nivå!

Mvh Pål Roseth

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stord 12.03.2020

Stord kommune har vedteke at alle skular vert stengde i 14 dagar frå og med kl 18.00 den  12.mars 2020. Dette er i samråd med Helsedirektoratet sitt vedtak etter smittevernloven § 4-1 andre ledd og regjeringa sine tiltak for å hindre koronaspreiing.elevane skal jobbe med skulearbeid heime. dei får høve til å hente bøker og pc på skulen sin i morgon, fredag. Lærarane vil vil vera på jobb fredag 13  for å planleggje og legge til rette for elevane sitt heimearbeid. Me oppmodar elles elevar og føresette til å følgje med på dei plattformane skulen nyttar for kommunikasjon og formidling av heimearbeid. 

Dei føresette må melde frå til skulen dersom eleven er sjuk. 

https://www.stord.kommune.no/informasjon-til-vaksenopplaeringa-og-foeresette-om-stenging-av-grunnskulane-og-kulturskulen-i-stord.6293924-454088.html

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

https://www.stord.kommune.no/informasjon-kring-koronaviruset.6289263-433152.html

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Nyhende

Til føresette og tilsette ved Nordbygdo ungdomsskule.

Stord kommune infører restriksjonar for å avgrensa koronasmitte. Dette får følgjer for aktivitetar ved Nordbygdo ungdomsskule. Det tillyste 10-årsjubileet som skulle markerast fredag 13.mars er avlyst. Det vert vanleg skule for elevane frametter. Me har tett dialog med kommunelege og kommunalsjef, og vil melda om endringar så snart desse evt vert bestemt. Skulen ynskjer ikkje besøk av andre enn dei som er inviterte til møter eller utviklingssamtalar. Me vil setja i verk ekstra tiltak for god hygiene og reinhald på skulen. Viser elles til informasjon på kommunen si heimeside og info frå Folkehelseinstituttet.

Stord kommune

Folkehelseinstituttet

Elevundersøkinga hausten 2019

Alle elevane på Nordbygdo ungdomsskule skal gjennomføra Elevundersøkinga i løpet av hausten 2019. Formålet med Elevundersøkinga er at elevar skal få seie si meining om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og blir nytta av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysera og utvikla elevane sitt læringsmiljø.

 

Les meir om Elevundersøkinga her.

Logg inn her

Om oss

Informasjonshefte for skulen

Klikk fir å lese Info- heftet her

info[1].JPG

 

 

 

Administrasjon og kontor-tilsette

Tittel Namn
Rektor: Pål Roseth
e-post: Pal.Roseth@stord.kommune.no
tlf: 53454401 / 489 90 908

Assisterande rektor

Utdanningsrådgjevar

Anne Hege Rogne
e-post: Anne.Hege.Rogne@stord.kommune.no
tlf: 53454402 / 926 65 332
Sosialrådgjevar

Kristin Koløy
e-post: kristin.koloy@stord.kommune.no
tlf: 53454403 / 412 13 795

Kontor Marianne Christensen Føyen
e-post: Marianne.Christensen.Foyen@stord.kommune.no
tlf: 53 45 44 00 /  91 76 61 09

Lærarar og assistentar finn du under kvart klassetrinn.

Pedagogiske nettressursar