Ny informasjon om skulane i Stord kommune frå veke 23

Regjeringa og helsemyndigheitene har justert smittefaren i høve covid-19 frå raudt til gult nivå, og skulane i Stord må tilpassa smitteverntiltaka etter desse føringane. Det kjem ei oppdatert smittevernrettleiing for barne- og ungdomstrinn i morgon, fredag 29. mai.

Allereie i dag kan me informera om at innan torsdag 4. juni skal alle elevane i barneskulane få eit undervisningstilbod på skulen kvar dag, medan elevar på ungdomsskulen får tilbod på skulen kvar dag alt frå 3. juni. Skulane vil gjera lokale tilpassingar, og uteskule eller til dømes idrettsdagar utandørs vil verta gjennomførte som planlagt.

Endringane i organisering innber at elevane får møta og vera saman med lærarane og medelevane sine kvar dag og at elevane kan få undervisning i sine faste grupper/klassar. Faste grupper er framleis viktig for å kunna spora eventuell smitte, men ein kan auka tal elevar i gruppene.

Ein skal endra frå gult til raudt nivå ved eventuell auka smittespreiing i landet eller i regionar. Det er nasjonale helsemyndigheiter som avgjer kva tid ein skal driva opplæring i tråd med gule eller raude smittevernreglar, ikkje kvar skule, ut frå korleis dei vurderer smittesituasjonen.

Det er framleis særs viktig at dei som er sjuke vert heime og at ein praktiserer god handhygiene og held avstand til andre. Slik det ser ut no, kan ein starta med gult nivå i august, men situasjonen kan endra seg raskt. Skulane nyttar fredag og tysdag til å utarbeida beredskap for organisering både i høve gult og raudt nivå.

Her kan ein lese om grønt, gult og raudt nivå. 

Veileder om smittevern i barnehage og skule 

 

Informasjon om skulane i Stord kommune frå veke 20

Til alle føresette og elevar ved Nordbygdo ungdomsskule

Skulane i Stord opnar gradvis for opplæring på skulane i veke 20. På Nordbygdo ungdomsskule vil me ha eit planleggingsmøte med alle lærarane måndag 11 mai.                                Etter det vert tilbodet slik: 

10 trinn skal gå på skulen måndag-onsdag-fredag (ikkje måndag 11.05- )

8. og 9. trinn skal gå på skule tysdagar og torsdagar. 

Dei dagane elevane ikkje er på skulen , skal dei ha digital heimeundervisning. Denne ordninga vil gjelde i veke 20 og 21. Det vil koma ny melding om korleis tilbodet vert resten av skuleåret innan onsdag 20.mai.

MVH 

Pål Roseth 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.04.20

Til alle føresette til elevar ved Nordbygdo ungdomsskule.

Eg reknar me de har ein viss kontakt med kontaktlærarar og faglærarar på trinnet der ungdomen dykkar er tilknytt. Slik stoda er, vil eg tru de har mange spørsmål og ting de lurer på når det gjeld skuletilbodet ungdomane får i denne unntakstilstanden me er i. Me er no blitt samde om at trinna skal sende heim info kvar veke, der de vil få vita kva elevane jobbar med, planar for næraste framtid, om det er spesielle oppgåver, omsyn eller anna ein må vera klar over. Eg vil prøva å holda dykk oppdatert på korleis me tenker skuledrift på meir overordna nivå. Me prøver å organisera opplæringa slik, at den skal vera så nær "i sann tid" som råd. Det tyder at elevane skal møta ein lærar i oppstarten av alle læringsøktene. Lærarar skal også vera tilgjengeleg i alle læringsøkter i løpet av ein skuledag. Så vil også lærarane ha individuell kontakt med elevar etter behov. Me har også lagt til rette for at einskilde elevar skal kunna få opplæringa her på skulen. Dette vil verta avtalt med føresette i kvart enkelt tilfelle.

Det er ikkje kome noko signal frå Regjeringa om når ungdomsskulen vert opna opp igjen, eller i kva form me då skal driva skulen. Me har no gjort vårt beste for at elevar og vaksne som kjem til skulen, skal kjenna seg trygge og godt ivaretatt. Me følgjer vedtekne reglar og retningsliner for smittevern og har sett ut naudsynt utstyr og hengt opp info-plakatar i alle basar og ved alle trafikkareal.

Då får me berre følgja med på utviklinga og kva signal som kjem frå sentrale mynde.

Takk til dykk føresette for at de støttar og legg til rette for at ungdomane får gjennomført heimeskulen!

Mvh Pål Roseth

-rektor-

03.04.20

Informasjon til føresette om barnehagane og grunnskulane sitt tilbod utanom ordinær opningstid og /eller på offentlege fridagar påsken 2020

Regjeringa og partane i arbeidslivet oppfordrar barnehagar og skular om å halda ope i påsken, også heilagdagane. Dette for å sikra at barna til tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar og sårbare barn og unge får eit tilsyns-/omsorgstilbod.

Tilbodet gjeld for:

  • Barn/elevar av tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar
  • Barn/elevar i sårbare og utsette situasjonar

Stord kommune vil, dersom ein ser at det er behov, leggja til rette for tilbod i barnehage og skule i påsken, også heilagdagane.

Dei kommunale barnehagane ber om at føresette tek kontakt med barnehagen til barna sine ved behov for slikt tilbod snarast og helst innan måndag 6. april klokka 12.00.

Skuleeigar ber om at dei føresette i målgruppa tek kontakt med skulen om kven elevar dette gjeld og kva dagar i perioden 6.-13. april det er behov for innan fredag 3. april kl 14:00. Skuleeigar vil i løpet av fredag ettermiddag vurdera og informera om kva tilsyns-/omsorgstilbod skulane kan tilby.

Kommunen vil om mogleg koordinera tilbodet med barnehagane slik at dei yngste elevane og søsken i barnehage eventuelt kan få tilbod same stad.   

Meir informasjon om dette finn de her:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.20

Til føresette og tilsette ved Nordbygdo ungdomsskule.

Stord kommune infører restriksjonar for å avgrensa koronasmitte. Dette får følgjer for aktivitetar ved Nordbygdo ungdomsskule. Det tillyste 10-årsjubileet som skulle markerast fredag 13.mars er avlyst. Det vert vanleg skule for elevane frametter. Me har tett dialog med kommunelege og kommunalsjef, og vil melda om endringar så snart desse evt vert bestemt. Skulen ynskjer ikkje besøk av andre enn dei som er inviterte til møter eller utviklingssamtalar. Me vil setja i verk ekstra tiltak for god hygiene og reinhald på skulen. Viser elles til informasjon på kommunen si heimeside og info frå Folkehelseinstituttet.

Stord kommune

Folkehelseinstituttet

Informasjon om skuleskyss f.o.m. veke 20

INFORMASJON TIL FØRESETTE OM STENGING AV GRUNNSKULEN I STORD, oppdatert 08.04.2020

Stord 08.04.20

Til elevar, føresette og tilsette ved Nordbygdo ungdomsskule.
Som de sikkert har høyrt frå Folkehelseinstituttet og Regjeringa, vil ikkje ungdomsskulane opne for normal undervisning etter påskeferien. Det er heller ikkje gitt noko dato for når dette vil skje. Det tyder at me må holda fram med heimeundervisning til anna vert meldt. Dette er utfordrande for alle involverte. Eg vil likevel nytta høve til å gje ros og takk til lærarane som har lagt godt til rette for god opplæring, og til elevar og føresette som har følgd opp og gjort det beste ut av denne situasjonen me står i. 
Då ynskjer eg dykk alle God Påske, og så møtes me digitalt 14.april!
MVH

Pål Roseth

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stord 25.03.20

Til føresette til elevar på 10.steget ved Nordbygdo ungdomsskule.

I dag kom følgjande melding frå Udir.:

"Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre."

Dette tyder at me held fram med å leggja til rette opplæringa for elevane slik me gjer pr. i dag, inn til det kjem melding om anna frå sentrale mynde. Me vil ha fokus på å gje alle elevane ei god og så rettvis vurdering som råd. Me vonar elevane held fram med den positive haldninga til den digitale heimeundervisninga dei har vist til no !

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-eksamener-for-10.-trinn-og-alle-skriftlige-eksamener-for-videregaende-skole-er-avlyst/id2694883/

Mvh Pål Roseth.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stord 24.03.2020 

Til elevar, tilsette og føresette ved Nordbygdo ungdomsskule.

Då har det nett kome nyhende frå Folkehelseinstituttet og regjeringa om vidare tiltak i samband med korona-epidemien. Det er vedteke at gjeldande tiltak skal vidareførast til og med 13 april, altså andre påskedag. Regjeringa vil koma med ei ny orientering 8.april om kva som vert vidare tiltak. Dette tyder at det ikkje vert vanleg skule for elevane ved Nordbygdo ungdomsskule i tida fram til og med 13.april. Me vil vidareføra den opplæringa me er i gang me no, der elevane jobbar heimanfrå på ulike digitale plattformer under rettleiing av lærarane sine.

Eg vil nytta høve til å rosa lærarane for godt arbeid med å leggja opplæringa til rette og følgja opp elevane under desse rådande tilhøva. Vidare vil eg skryta av elevane, som tek ansvar og løyser utfordringane med heimeundervisning på framifrå måtar. Og til slutt ei takk til dykk føresette, som ser til at ungdomen får kome seg "på nett" kva morgon og støttar skulen og ungdomane i ein heller utfordrande skulesituasjon. Då må me alle ta ansvar og følgja oppmodingane som kjem frå sentrale og lokale mynde, slik at me held smitten på lågast mogelege nivå!

Mvh Pål Roseth

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stord 12.03.2020

Stord kommune har vedteke at alle skular vert stengde i 14 dagar frå og med kl 18.00 den  12.mars 2020. Dette er i samråd med Helsedirektoratet sitt vedtak etter smittevernloven § 4-1 andre ledd og regjeringa sine tiltak for å hindre koronaspreiing.elevane skal jobbe med skulearbeid heime. dei får høve til å hente bøker og pc på skulen sin i morgon, fredag. Lærarane vil vil vera på jobb fredag 13  for å planleggje og legge til rette for elevane sitt heimearbeid. Me oppmodar elles elevar og føresette til å følgje med på dei plattformane skulen nyttar for kommunikasjon og formidling av heimearbeid. 

Dei føresette må melde frå til skulen dersom eleven er sjuk. 

https://www.stord.kommune.no/informasjon-til-vaksenopplaeringa-og-foeresette-om-stenging-av-grunnskulane-og-kulturskulen-i-stord.6293924-454088.html

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

https://www.stord.kommune.no/informasjon-kring-koronaviruset.6289263-433152.html

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Elevundersøkinga hausten 2019

Alle elevane på Nordbygdo ungdomsskule skal gjennomføra Elevundersøkinga i løpet av hausten 2019. Formålet med Elevundersøkinga er at elevar skal få seie si meining om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og blir nytta av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysera og utvikla elevane sitt læringsmiljø.

 

Les meir om Elevundersøkinga her.

Logg inn her

Om oss

Informasjonshefte for skulen

Klikk fir å lese Info- heftet her

info[1].JPG

 

 

 

Administrasjon og kontor-tilsette

Tittel Namn
Rektor: Pål Roseth
e-post: Pal.Roseth@stord.kommune.no
tlf: 53454401 / 489 90 908

Assisterande rektor

Utdanningsrådgjevar

Anne Hege Rogne
e-post: Anne.Hege.Rogne@stord.kommune.no
tlf: 53454402 / 926 65 332
Sosialrådgjevar

Kristin Koløy
e-post: kristin.koloy@stord.kommune.no
tlf: 53454403 / 412 13 795

Kontor Marianne Christensen Føyen
e-post: Marianne.Christensen.Foyen@stord.kommune.no
tlf: 53 45 44 00 /  91 76 61 09

Lærarar og assistentar finn du under kvart klassetrinn.

Pedagogiske nettressursar