Tiltaksstrategien skal vera rettleiande når landbrukskontoret handsamar innkomne søknadar om tilskot til SMIL ordninga i perioden 2020-2023. Strategiplanen er utarbeida av landbrukskontoret i dialog med landbruksorganisasjonane i dei 3 kommunane i tillegg til Statsforvaltaren i Vestland.

Utlysing av søknadsordninga vert lagt ut på Stord og Fitjar sine heimeside før årleg søknadsfrist.

Dokument