Listene vert lagt ut i fire veker, frå 1.3.2019 til 1.4.2019 og er å finna her:

Listene inneheld dei skattepliktige eigedommane i Stord kommune og dei som er fritekne for eigedomsskatt.

Skattesetel vert sendt ut til nye og endra skatteobjekt som er komen til i løpet av året 2018.

Merknader

Klagen skal vera skriftleg, grunngjeven og innehalda gnr / bnr og sendast til: 

Stord kommune, eigedomsskattekontoret
Postboks 304, 5402 Stord

eller via sikker elektronisk post eller på e-post til post@stord.kommune.no