Vestland fylkeskommune inviterer derfor til digitale høyringsmøte i perioden 6. – 18. mai. Det første møte gir ein introduksjon til planen med vektlegging på kunnskapsgrunnlaget, hovudutfordringar for vassmiljøet i Vestland og korleis betre dette. Dei andre 6 høyringsmøta er knytt til spesifikke tema i planen.

Les meir og om vassforvatningsplanen på Vestlandfylke.no

Send inn høyringsinnspel til vassforvaltningsplanen her

Målgruppe

  • Frivillige lag og organisasjonar
  • Tilsette i kommunar, statlege etatar, interessentar, private, politikarar og næringslivet er velkomne til deltaking

Alle innspel vil føre til betre eigarskap og kvalitetssikring av vassforvaltningsplanen for Vestland.