Om planområde og føremål

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2010-2021) avsett til område for bustader og LNF, med krav om områdereguleringsplan. Planen skal avklare arealbruk infrastruktur, grøntområde, bustadområde og omsynet til landbruk-, natur- og friluftsområde med omsynssone bevaring kulturmiljø. Planforslaget legg til rette for bygging av inntil 300 bustader i området.

Felles plandokument

Plandokument alternativ 1

Plandokument alternativ 2

 

Plandokument til offentleg ettersyn kan og sjåast i kommunen sit planregister, Arealplaner.no

Varsling

Offentleg mynde og andre partar som har særlege interesser i saka får tilsendt eige varsel.

Moglege merknader til planen skal sendast til:

Stord kommune, Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 Stord

eller via eDialog eller på e-post til rbo@stord.kommune.no 

Merknadsfrist: 02. november 2022