Om planområdet

Planområdet, som er om lag 67 daa, omfattar Langeland skuleområde, område mellom skule og E39, og område mellom skule og Langelandsstølen bustadfelt. I aust er plangrensa lagt i Langelandsvegen.

Plankart i digital form kan sjåast her

Føremål

Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for utviding av skuleområde med større uteoppholdsareal, parkeringsareal og ny aktivitetshall for idrett, samt å regulere 1-2 nye bustadtomtar ved krysset til fotballbane.

Dokument

 

Moglege merknader til planen skal sendast til:

Stord kommune, Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 Stord

evt. via eDialog eller e-post rbo@stord.kommune.no

Ta kontakt med Regulering, byggesak og oppmåling om det er naudsynt med rettleiing i høve publiserte plandokument, tlf. 53 49 68 16 eller 53 49 68 80.

Merknadsfrist: 08. januar 2021