Føremål

Føremålet med planstrategien er å klargjera kva for planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra for å leggja til rette for ønska utvikling i kommunen. Planstrategien er retningsgjevande for  kommunen si planlegging og har ingen direkte rettsverknad for innbyggjarane.

Dokument:

Planstrategi Stord kommune 2024-2027

Eventuell merknader til planstrategien skal sendast kommunen

E-post: post@stord.kommune.no

Brev: Stord kommune, Fagkontor plan
Postboks 304
5402 Stord

Merknadsfrist 19.08.24