Tilbod

  • Dagsenter
  • Oppfølging i bustad
  • Støttesamtalar
  • Lågterskel helsestasjon
  • Legemiddelassistert rehabilitering
  • Personar med behov for langvarig og koordinerte tenester får tilbod om individuell plan og koordinator
  • Kurs

Søknad om kommunal bustad

Har du spørsmål kring tildeling av tenester, eller treng hjelp med søknadsskjema, ta kontakt med Tildelingskontoret, tlf. sentralbord 53 49 66 00.