Møteinnkallingar og protokollar til rådet

Send post til rådet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Tore Roth Blokhus
Nestleiar:  Laila Stensletten

Medlemer i valperioden 2019-2023
  Namn på medlem Vara
1. Ove Sandes Claire Benihou
Else Berit Helle
Anne Grethe Høisæter
Jarle Jæger
Tove Dypå Lunde
Sølvi Nygård
2. Astrid Dale
3. Elna Kannelønning
4. Lars Olav Traa
5. Laila Stensletten
6. Tarjei Haga (Ap) Sigurd Sævareid (Ap)
Christian Andre Balchen (H)
7. Tore Roth Blokhus (Raudt)

 

Om rådet

I Reglementet for Råd for menneske med nedsett funksjonsevne står det at rådet skal ha i alt 7 medlemer; 2 representantar frå kommunestyret og 5 representantar frå dei funksjonshemma sine organisasjonar.

Etter forskrift om medverknad er det kommunestyret som vedtek samansettinga av rådet og kor mange medlemer og varamedlemer rådet skal ha. Rådet skal ha minst 40% representasjon av kvart kjønn. Det er kommunestyret sjølv som vel Råd for personar med nedsett funksjonsnedsetting, jf. kommunelova § 5-12.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar.

Representantane blir oppnemnd etter forslag frå dei funksjonshemma sine organisasjonar og skal veljast blant følgjande hovudgrupperingar:

  • Rørslehemming
  • Hørselshemming/synshemming
  • Utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming

Bufdir sin rettleiar for råd for menneske med nedsett funksjonsevne 

Retningsline for rådet