Sagvåg barnehage avdeling Nysæter

Barnehagen har tre avdelingar i Nysæter kyrkje med 42 storbarnsplassar i alderen 1-6 år.

Søk plass her

velkommen som søkjar.JPG

Tilbodet vårt

Lysbilde1.JPG

  • Satsingsområda våre dette året er "Ein inkluderande barnehage- og skule" og "Språkkommuneprosjekt"
  • Me er ein liten barnehage med 42 storbarnsplassar fordelt på tre aldersinndelte grupper
  • Stoltheta vår er "5 på topp" der  5-åringane bestig fem fjelltoppar i løpet av det siste året i barnehagen; Utslettefjellet, Dyvikesåto, Kattnakken, Steinhjellsheddo og Siggjo.
  • Me er ein Miljøfyrtårnbarnehage med fokus på bærekraftig utvikling.
  • Opningstid er måndag til fredag 06.30 - 16.15.
  • Me held stengt 4 veker i juli, f.o.m. veke 28, t.o.m veke 31.
  • Ferie skal meldast inn innan 1 mai kvart år, og barnet skal ha minimum 3 veker samanhengande ferie. Det er høve til å søke plass i sommarbarnehagen dei to første vekene, om de alt har avvikla ferie innan veke 28.
  • Me har 5 planleggingsdagar pr. bruksår.
  • Me føl Stord kommune sine betalingssatsar og vedtekter.

Visjon og verdiar

Den viktige vaksne-barn-relasjonen.JPG

Vår visjon:

Me ser barnet

Alle har behov for å bli sett. Det å føla seg sett betyr å føla at nokon ser oss som me verkeleg er.

I vår barnehage skal kvart barn bli sett og høyrt, få utfordringar tilpassa eigne behov og få høve til leik og utvikling i eit inkluderande fellesskap.

Våre verdiar:

God omsorg

Me bryr oss om barna og deira føresette.

Me er tilstade for borna og gjev dei trygge rammer i deira prøving og utforsking

Meistringsoppleving

Me gjev barn utfordringar etter alder og utvikling på tvers av kjønnsrollemønster.

Me let barn ta eigne val og prøva ut eigne løysningar.

Glede og humor

Me viser glede saman med barna og tåler ein spøk og to.

Respekt og toleranse

Me er gode rollemodeller for barna.

Me gjev ros og anerkjenning til barn og vaksne.

Me er imøtekommande og løysingsorientert.

Me har felles fokus

Barnehageruta

I kalenderen nedanfor er barnehageruta impementert. Du kan elles lasta ned barnehageruta her.