Tilbodet vårt

 

 

Våre satsingsområde

Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Eit satsingsområde der me legg vekt på:

 • Å aktivt støtte barnas språk- og kommunikasjonsferdigheter slik at dei inkluderes i barnefellesskapet
 • Gje barna samtale- og leikestøtte gjennom dagen
 • ASK-alternativ og supplerande kommunikasjon som ein del av det allmennpedagogiske tilbodet)
 • Gje barna erfaring med å uttrykke seg slik at andre forstår, og erfare å forstå andre.
 • Legge til rette for eit variert, inkluderande og utviklande språk- og læringsmiljø for alle barn
 • Digitale verktøy som bidreg til barnas leik, kreativitet og læring
 • Godt foreldresamarbeid
 • Omsorgsfulle relasjonar og oppleving av å høyre til
 • Å fremje helse, trivsel, leik og læring hos alle barn.
 • Å legge til rette for ein barnehagekvardag der vennskap og  leikande fellesskap står i fokus.
 • Barns medverknad i barnehagefellesskapet
 • Positivt klima og gode forbilde
 • Emosjonell støtte og sosial utvikling

 

Berekraftig utvikling

 • Me er sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage er oppteken av å ta vare på sjølve, kvarandre og naturen.

 

Barnehagebasert kompetanseheving

 • Arbeid med vald og overgrep med fokus retta mot kvalitet og kompetanse.
 • Barnehagen har jamleg fokus på kompetanseheving av eigne tilsette. Me jobbar barnehagebasert i form av å tileigne oss kunnskap basert på nyare forskning relatert opp mot eigen praksis. Alle tilsette i barnehagen deltek på dette. Me jobbar gjerne med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet sine opplegg for kompetanse, og som er særleg tilpassa barnehage.
 • Me  har samarbeidarbeidsavtale med Høgskulen på Vestlandet der me er praksisbarnehage for studentar

 

Opningstid er måndag til fredag 06.30 - 16.15

 • Me har 5 planleggingsdagar pr. bruksår. Desse ligg alltid på elevfrie dagar for grunnskulane.

 • Me føl nasjonale betalingssatsar

 • For kostpengar kan alle barn få servert frukost, lunch, mjølk og frukt i barnehagen dagleg. me tek omsyn til allergiar og særskilde behov og legg til rette for dei som treng det. Måltida består av brødmat med ulike pålegg, ulike typar gryn og jamleg innslag av varm mat. Grupper som er på heildagstur lagar ofte mat på tur så lenge det er lov å nytte open eld i naturen.

 • Pris: 300 kroner for barn som har full plass, 180 kr for tre dagar i veka.

 

Barnehageruta

I kalenderen nedanfor er barnehageruta impementert. Du kan elles lasta ned barnehageruta her.

Visjon og verdiar

 

Vår visjon:
Saman om den gode barndommen

Våre verdiar:
Nyskapande,

Som kommunal barnehage føl me og kultur og verdiplakaten til Stord kommune og har implentert denne i våre verdiar:

Saman om utvikling og velferd: 
Med Positivitet som ein grunnhaldning er personalet i Tjødnalio barnehage saman om utvikling og velferd, fordi me våger å:
-Tru at me kan klare det - Vera løysingsorientert - Ta ansvar - Dele idear og initiativ - Sjå kva me har fått til - Bruke humor i kvardagen

Nyskapande: 
I Tjødnalio barnehage har me eit nyskapande  og kompetent personale som synar Engasjement gjennom evne til å: - Vera «pålogga» - Vera interessert - Syne omtanke - Ta initiativ - Vera fleksible - Nytte fagleg skjønn

Respektfull:

I Tjødnalio barnehage er me venlege og har omtanke for andre. Me legg vekt på å verdsetje og fremje mangfald  og synlleggjere verdien av fellesskap

Open:
I Tjødnalio barnehage har me eit ope personale som synar Likeverd gjennom evne til å: - Invitera til medverknad - Vera rause - Anerkjenne - Inkludera - Undra seg - Verdsette ulikskaper

Brukarorientert:
I Tjødnalio barnehage har me eit brukarorientert personale som synar Omsorg gjennom evne til å: - Sjå individet - Støtte individets behov - Skape tryggleik - Skape tydelege rammer - Vera tilstade her og no - Vera romslege

Vår visjon og våre verdiar, inspirerar oss til å vera i kontinuerleg endring og utvikling.