Tilbodet vårt

miljøfyrtårn.JPG

  • Me er ein Miljøfyrtårnbarnehage og er oppteken av berekraftig utvikling

  • Opningstid er måndag til fredag 06.30 - 16.15

  • Me har 5 planleggingsdagar pr. bruksår. Desse ligg alltid på elevfrie dagar for grunnskulane.

  • Me føl nasjonale betalingssatsar

 

Måltid i barnehagenKvardagen vår

  • For kostpengar kan alle barn få servert frukost, lunch, mjølk og frukt i barnehagen dagleg. me tek omsyn til allergiar og særskilde behov og legg til rette for dei som treng det. Mpltidabestår av brødmat med ulike pålegg, ulike typar gryn og jamleg innslag av varm mat. Grupper som er på heildagstur lagar ofte mat på tur så lenge det er lov å nytte open eld i naturen.
  • Pris: 300 kroner for barn som har full plass.
  • Pris. 180 kroner for barn som som går tre dagr i veka.

Me bidreg til utdanning av kompetent barnehagepersonale

Barnehagen har jamleg fokus på kompetanseheving av eigne tilsette. Me jobbar barnehagebasert i form av å tileigne oss kunnskap basert på nyare forskning relatert opp mot eigen praksis. Alle tilsette i barnehagen deltek på dette. Me jobbar gjerne med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet sine opplegg for kompetanse, og som er særleg tilpassa barnehage.

Me  har samarbeidarbeidsavtale med Høgskulen på Vestlandet der me er praksisbarnehage for studentar.

 

 

Barnehageruta

I kalenderen nedanfor er barnehageruta impementert. Du kan elles lasta ned barnehageruta her.

Merkedagar

Bursdag:
Er ein spesiell dag for barnet. Me heiser flagget, og pyntar garderobebilete til barnet. Feiringa går føre seg i dei små aldershomogene gruppene. Barnet får pynta bordet med gjenstandar frå ”bursdagsskåpet”, Det blir gjort ekstra stas på barnet under feiringa.

Haustfest:
Aktivitetsdag for foreldre og born. Borna jobbar saman med foreldra, og me serverer "muskelsuppe" til middag.

Luciafest:
Trollgruppa går i Luciatoget ein morgon i desember for dei andre i barnehagen og familiane deira. Alle får smaka lusekatter.

Nissegraut:
Grautfest for borna i barnehagen. Kanskje kjem Nissen med noko i posen sin?

Bamsesjukehus
Borna har med seg sin eigen bamse som får full sjukehussjekk av born og personale, for anledningen "leger og sjukepleiarar".

Førstehjelp
Barna lærar grunnleggjande førstehjelp saman med dukka Henry frå Raude kors.

Påske:
Me har tradisjonelle påskeaktivitetar med vårsamling, påskelunsj og eggjakt.

Aktivitetsdag:
I samband med ei felles førebuing til feiringa av 17 mai. Me har aktivitetsløype, lagar felles hurrarop og flagg, som me går i tog med rundt barnehagen. Det vert litt ekstra til lunsj denne dagen. 

Tjødnalio kabareten: 
Me har førestilling i gymsalen på Tjødnalio skule. Familie, venner er velkomne.  Inntekta frå dagen går til prosjekt i barnehagen som barna vil få glede av.

Brannvern veke: 
Bjørnis/Eldar og Vanja = samlinger og brannøvingar.

 

 

Visjon og verdiar

eg kan.JPG

Vår visjon:
Saman om den gode barndommen

Våre verdiar:
Positivitet, Engasjement, Respekt, Likeverd, Omsorg.
Dette gjer oss til PERLO i Sagvåg

Som kommunal barnehage føl me og kultur og verdiplakaten til Stord kommune og har implentert denne i våre verdiar:

Saman om utvikling og velferd: 
Med Positivitet som ein grunnhaldning er personalet i Tjødnalio barnehage saman om utvikling og velferd, fordi me våger å:
-Tru at me kan klare det - Vera løysingsorientert - Ta ansvar - Dele idear og initiativ - Sjå kva me har fått til - Bruke humor i kvardagen

Nyskapande: 
I Tjødnalio barnehage har me eit nyskapande personale som synar Engasjement gjennom evne til å: - Vera «pålogga» - Vera interessert - Syne omtanke - Ta initiativ - Vera fleksible - Nytte fagleg skjønn

Kompetente: 
I Tjødnalio barnehage har me eit kompetent personale som synar Respekt gjennom evne til å: - Invitera til dialog - Skapa god kommunikasjon - Setja grenser - Syne toleranse - Syne empati - Skapa eit godt samarbeidsklima

Open:
I Tjødnalio barnehage har me eit ope personale som synar Likeverd gjennom evne til å: - Invitera til medverknad - Vera rause - Anerkjenne - Inkludera - Undra seg - Verdsette ulikskaper

Brukarorientert:
I Tjødnalio barnehage har me eit brukarorientert personale som synar Omsorg gjennom evne til å: - Sjå individet - Støtte individets behov - Skape tryggleik - Skape tydelege rammer - Vera tilstade her og no - Vera romslege

Vår visjon og våre verdiar, inspirerar oss til å vera i kontinuerleg endring og utvikling.