Rektor ved skulen har det overordna ansvaret for at skule-fritidsordninga vert ein naturleg del av skulen sitt miljø.

SFO er open i tida 06.45–16.15.

Opptaksperiode

Ordinær SFO

Tilbodet fylgjer skuleåret.

Søknadsfristen er 1. april og vedtak/opptak skjer kontinuerleg fram til skulestart. Dersom det er plass, kan skulen gje tilbod om SFO til elevar òg ut over denne fristen.

NB! Elevane beheld tildelt plass inntil den vert endra, sagt opp, eller eleven sluttar på 4. trinn.

Ulike ordningar:

Skuleruta: SFO er open når skulen er open og lukka når skulen er lukka. Søknadsfrist for plass i SFO er 1. april.

  • 100% plass  kr. 3 426,- pr. månad
  • 80% plass: kr. 2 832,- pr. månad
  • 60% plass: kr. 2 153,- pr. månad
  • 50% plass: kr. 1 856,- pr. månad

Sommar-SFO og skulefrie dagar.

Det er Leirvik skule som har SFO på skulefrie dagar. Søknadsfrist for alle tilbod er 1. april. SFO er open frå 7-10 dagar etter skuleslutt og ca 14 dagar før skulestart.
 

  • Full plass skulefrie dagar         kr. 3 890,-
  • Full plass sommarope juni       kr. 1 600,- Veke 26 + måndag og tysdag veke 27
  • Full plass sommarope august kr. 2 404,-

Planleggingsdagane før skulen byrjar går under skulefrie dagar.

Til søknadsskjema 

Vedtekter