Til videoarkiv (fungerer best i crome)

Saker som vart handsama klokka 14.00:

GK 12/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

OS 5/19 Rådmannen orienterer

Politiske saker

 • PS 61/19 Budsjettrevisjon 2 tertial 2019
 • PS 62/19 Stord lufthamn, søknad om lån til finansiering av nytt kontrolltårn m.m.
 • PS 63/19 Detaljregulering gnr/bnr 46/4 m.fl, Hornelandsvågen Planid. 201603 - 2.gongshandsaming
 • PS 64/19 Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS frå 2020

Referatsaker

 • RS 31/19 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 24.09.19 - Stord kommune
 • RS 32/19 Stord kontrollutval - partsbrev PS 41/19 - forvaltningsrevisjon om offentlege anskaffingar og kontraktsoppfølging - oppfølging
 • RS 33/19 Oversending av endeleg tilsynsrapport - Tilsyn med samfunnstryggleiks og beredskapsarbeidet i Stord kommune 2019
 • RS 34/19 Utbetring av pålegg etter tilsynsrapport - arkiv 
 • RS 35/19 Endeleg tilsynsrapport og pålegg om utbetring - arkiv 
 • RS 36/19 Oversending av rapporten Vestland - utfordringar for fylket og for regionane - juni 2019
 • RS 37/19 Partnarskap for klimaleiing - revidert prosjektplan
 • RS 38/19 Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet
 • RS 39/19 Referat frå møte i Samarbeidsrådet 13.09.19, rev

Spørsmål og interpellasjonar

 • IS 14/19 Interpellasjon til KST 17. 10. 19 frå Nils Tore G. Økland (Ap) - Kommuneplanen

Saker som vart handsama klokka 18.00:

GK 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Politiske saker

 • PS 54/19 Godkjenning av kommunestyrevalet 2019
 • PS 55/19 Formannskap - val for perioden 2019 - 2023
 • PS 56/19 Val av ordførar og varaordførar for perioden 2019 - 2023
 • PS 57/19 Kontrollutval - val for perioden 2019 - 2023
 • PS 58/19 Komitear - val for perioden 2019 - 2023
 • PS 59/19 Valnemnd - val for perioden 2019 - 2023
 • PS 60/19 Driftsstyret - val for perioden 2019 - 2023