Til videoarkiv (fungerer best i crome)

Saker som vart handsama:

GK 5/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
GK 6/19 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 04.04.19

Orientering

OS 1/19

Orientering i samband med besøk frå Comalapa - 30 min

Politiske saker

PS 17/19 Ei vurdering av å selja kommunen sine utleigebustader til Stord kommunale eigedom AS (Ske AS)
PS 18/19 Oppfølging av tiltak på Stord rådhus
PS 19/19 Politisk organisering valbolken 2019-2023
PS 20/19 Reglement for godtgjersle til folkevalde i Stord kommune
PS 21/19 Revisjon av økonomireglement i Stord kommune
PS 22/19 Byggjerekneskap for innvesteringsprosjekt - Gravplass Nysæter
PS 23/19 Byggjerekneskap for investeringsprosjekt - Fyrøya - lendingsplass
PS 24/19 Byggerekneskap for investeringsprosjekt innan vatn og avløp, sjøleidningar Kårevik - Skjersholmane

Referatsaker

RS 17/19 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 10.04.19 - Stord kommune
RS 18/19 Næring, miljø og kultur, mellombels endring i rapportering m.m., styrking av plankapasiteten
RS 19/19 Årsmelding for ungdomsrådet 2018
RS 20/19 Årsmøtesaker til orientering
RS 21/19 Referat frå representantskapet Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Interpellasjon / førespurnad

IS 2/19 Interpellasjon til kommunestyret frå Sverre Olav Svarstad (H) - Stenging av Bømlafjordtunnellen
IS 3/19 Interpellasjon kommunestyret 9. mai frå Geir Angeltveit (V) - Lokal innsats mot innsektdød
IS 4/19 Spørsmål kommunestyret frå Geir Angeltveit (V) - symjeopplæring