Til videoarkiv (fungerer best i crome)

Saker som vart handsama:

Orientering

 • OS 4/20 Rådmannen orienterer

Politiske saker

 • PS 39/20 Budsjettrevisjon 1. tertial 2020
 • PS 40/20 Årsrekneskap og årsmelding 2109 Stord kommune
 • PS 41/20 ÅRSREKNESKAP 2019 - STORD HAMNESTELL
 • PS 42/20 Kontrollutvalet - årsmelding 2019
 • PS 43/20 NY NYSÆTER UNGDOMSSKULE – VURDERING AV OPSJONAR OG GODKJENNING AV HOVUDPROSJEKT
 • PS 44/20 Tilstandsrapport for grunnskule, oppvekst og kultur i Stord 2019/2020
 • PS 45/20 Forstudie - Ny kommunal barnehage i Sagvåg og Litlabø
 • PS 46/20 Byggjerekneskap for investeringsprosjekt - "Nye Furulyvegen 51"
 • PS 47/20 Stord som trafikksikker kommune
 • PS 48/20 Mogeleg sal av tilleggsareal til gnr.27, bnr.418.
 • PS 49/20 Samanslåing av kultureiningane
 • PS 50/20 Felles forliksråd for kommunane - Stord, Bømlo og Fitjar
 • PS 51/20 Fritak / permisjon frå politisk verv i tida 11.09.20 til 28.05.21 - Silje Vatna (Sp) PS 52/20 SPØRSMÅL OM Å STØTTA OPPROPET «EVAKUER BORNA FRÅ MORIA»
 • PS 53/20 Behandla klagesak i samband med oreigningssaka i Grunnavågen

Referatsaker

 • RS 14/20 Vedtak - lovlegkontroll - Stord - lovbrotsgebyr ved brot på plan- og bygningslova
 • RS 15/20 Endelig rapport fra økonomi- og effektivitetsanalysen
 • RS 16/20 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 18.05.20 - Stord kommune.
 • RS 17/20 Referat frå innleiande møte om statleg reguleringsplan for E39 Stord - Os
 • RS 18/20 Referat frå møte 15 mai i Samarbeidsrådet for Sunnhordland
 • RS 19/20 Referat frå møte i Samarbeidsrådet 5 juni

Interpellasjonar og spørsmål

 • IS 13/20 Interpellasjon til kommunestyret frå Geir Angeltveit (V) - arbeidsgjevaravgift
 • IS 1420 Spørsmål til kommunestyremøtet frå Fredrik Litleskare (H) - skip i opplag i Sagvåg
 • IS 15/20 Spørsmål til kommunestyret frå Odd Ståle Larsen (FrP) - om born sendt til utlandet mot si vilje
 • IS 16/20 Interpellasjon til kommunestyret frå Anna Sofie Ekeland Valvatne (SV) - Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • IS 17/20 Spørsmål til kommunestyret frå Tore Blokhus (R) - Living Museum
 • IS 18/20 Spørsmål til kommunestyret frå Anna Sofie Valvatn (SV) om psykisk helse