Til videoarkiv (fungerer best i crome)

Saker som vart handsama:

Orientering

 • OS 1/20 Rådmannen orienterer

Politiske saker

 • PS 1/20 Selskapskontroll av Podlen Verkstad AS - rapport
 • PS 2/20 Reduksjon av kommunale barnehageplassar
 • PS 3/20 Folkehelseoversikt 2020 
 • PS 4/20 Ekspropiasjon Gnr. 56/181– innstillinga vart ettersendt
 • PS 5/20 Oppretting av Stord kommunale utviklingsselskap AS
 • PS 6/20 Detaljregulering 46/86 m.fl., Olderdalen - 2. gongshandsaming 
 • PS 7/20 Kommunedelplan for kulturminne - planprogram 
 • PS 8/20 Forprosjekt ny kai Eldøyane, budsjettendring Stord hamnestell 
 • PS 9/20 Prinsippsak om lovbrotsgebyr
 • PS 10/20 Revidering av finansreglement 
 • PS 11/20 Søknad om fritak frå vervet som meddommar i Sunnhordland tingrett - Marit Himle Pedersen
 • PS 12/20 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS , val av representantskapsmedlem 2019 – 2023
 • PS 13/20 Stiftinga Kystkultur no - Oppnemning av representant og vara til representantskapet
 • PS 14/20 Eldrerådet for perioden 2019-2023 - supplering av vara

Referatsaker

 • RS 1/20 Årsmelding for Stord eldreråd 2019
 • RS 2/20 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 11.12.19 - Stord kommune
 • RS 3/20 Referat frå møte i samarbeidsrådet 5 desember

Interpellasjon / førespurnad

 • IS 1/20 Interpellasjon frå Henrik Hatlevik (H) om møte- og talerett for leiar i Stord Ungdomsråd 
 • IS 2/20 Interpellasjon frå Susan Abdallah (A) om symjeopplæring
 • IS 3/20 Spørsmål til kommunestyret frå Fredrik Litleskare (H) - vedrørende ansvar for kommunale VA anlegg 
 • IS 4/20 Spørsmål til kommunestyret frå Geir Angeltveit (V) - status for landstrøm 
 • IS 5/20 Spørsmål til kommunestyret frå Linda Grundtvig (FrP) - gjeld saker til barnevernet