Til videoarkiv (fungerer best i nettlesaren google crome)

 

Saker som vart handsama

Godkjenningar

 • GK 7/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • GK 8/22 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 12.05.2022

Orienteringar

 • OS 9/22 Orientering om strategi for indre Leirvik Hamn v/ABO og ad hoc-utvalet
 • OS 10/22 Rådmannen orienterer

Politiske saker

 • PS 26/22 Forvaltningsrevisjon om førebyggjande arbeid for barn og unge - Revisjonsrapport
 • PS 27/22 Årsmelding og årsrekneskap 2021 Stord Kommune
 • PS 28/22 Årsrekneskap 2021 - Stord hamnestell
 • PS 29/22 Kontrollutvalet - årsmelding 2021
 • PS 30/22 Andre gongs handsaming av kommuneplanen sin samfunnsdel
 • PS 31/22 Andregongs handsaming av revidert planprogram til kommuneplanen sin arealdel
 • PS 32/22 Budsjettrevisjon 1. tertial 2022
 • PS 33/22 Uttreden av politiske verv ut valperioden 2019- 2023
 • PS 34/22 Digitaliseringsstrategi for Stord kommune
 • PS 35/22 Revidering - Eigarskapsmelding for Stord kommune
 • PS 36/22 Evaluering av Stordmodellen
 • PS 37/22 Politisk avklaring - del av planområdet i strid med plan - oppstart planarbeid Udnadalen, gnr/bnr 40/321
 • PS 38/22 Byggerekneskap nye institusjonsplassar - Stord sjukeheim
 • PS 39/22 Byggerekneskap rehabilitering og påbygg - Stord sjukeheim
 • PS 40/22 Reviderte vedtekter for SFO i samband med innføring av 12 timar gratis SFO for 1. trinn
 • PS 41/22 Saksframlegg til strategi for digitalisering i barnehagen
 • PS 42/22 Kvalitetsmelding for område oppvekst og kultur 2021-2022

Referatsaker

 • RS 17/22 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 23.05.2022 - Stord kommune
 • RS 18/22 Brev fra næringsminister Jan Christian Vestre
 • RS 19/22 Søknad om medfinansiering av ishall på Stord

Spørsmål og interpellasjon

 • IS 10/22 Spørsmål til kommunestyret frå Fredrik Litleskare (H) - Vannlekkasjer på kommunalt vannett
 • IS 11/22 Spørsmål frå Tore R. Blokhus (Raudt) til kommunestyret - Tilhøve ved mottak
 • IS 12/22 Interpellasjon frå John F. Tønnesen (MDG) - Utbygging Hystadgardane
 • IS 13/22 Interpellasjon frå Susan Abdallah (Ap) til kommunestyret - Gratis kollektivtransport
 • IS 14/22 Interpellasjon frå Geir Angeltveit (V) - Opptak barnehage