Om barnehagen

 • Opningstid er måndag til fredag kl 06.30. - 16.15
 • Om sommaren samarbeidar dei kommunale barnahagane kring sommarbarnehage i veke 27 og 28; det samarbeidast då med personale frå dei fire andre kommunale barnehagane om "sommarbarnehage" (rullering). Barnehagen held stengt v.29 - 30. Sjølv om barnehagen er tilgjengeleg 12 månadar, betalast det for 11 månadar. Juli er betalingsfri. Barna skal i løpet av gjeldande barnehageår ta ut totalt fire veker ferie der tre veker lyt vera samanhengande.
 • Me har 5 planleggingsdagar pr. bruksår. Desse ligg alltid på dagar der elevar i skulen og har fri.
 • Me føl nasjonale betalingssatsar

Barnehagen er delt i to team med til saman fem avdelingar. På Tufto møter de 3-5 åringane våre fordelt på Gul, Grøn og Oransje avdeling. På Skogen møter de 1-2 åringane våre fordelt på avdelingane Marihøno og Kråkereiret. Avdelingane våre er delt inn aldershomogent, men med gode høve til leik og venskap på tvers av alder og avdelingar gjennom dagen.

Nærare informasjon om dei ulike avdelingane og aldrane finn du ved å trykke deg inn oppe til høgre på sida.

I Skogatufto barnehage har ca 92% av personalgruppa fagutdanning i form av høgskuleutdanning som barnehagelærar eller anna relevant pedagogisk utdanning, samt fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Me jobbar kontinuerleg med kompetanseheving av våre tilsette, samt har eit breidt tverrfagleg samarbeid med andre instansar for å saman med foreldre å legge til rette for ei best moleg utvikling for våre barn.

Er du interessert i å vete meir om oss, er du hjarteleg velkomen til  å ta kontakt.

Telefonnummer til styrar: 534 03 380 / 975 52 185

E-post til styrar: hiro@stord.kommune.no

 

Måltid i barnehagen

For kostpengar kan alle barn få servert frukost, lunsj, mjølk og frukt i barnehagen dagleg. Me tek omsyn til allergiar og særskilde behov og legg til rette for dei som treng det. Måltida består av brødmat med ulikt pålegg, ulike typar gryn og jamleg innslag av varm-mat. Grupper som er på heildagstur lagar ofte mat på tur så lenge det er lov til å nytte open eld i naturen. Barnehagen har eige grillhus med gruve; ein ynda plass for tilreiing av ulik mat medan me oppheld oss ute i barnehagen. Oppskriftene som nyttast ved matlaging er basert på retningslinjer for næringsrik mat, og det nyttast jamt fullkornsprodukt, frukt og grønsaker i tilreiinga. Tilreiing av maten er ein viktig del av det pedagogiske opplegget og barna tek del i heile prosessen.

Pris:

kroner 300,- pr. mnd. for barn som har full plass

kroner 180,- for barn som går tre dagar i veka

rulling av rundstykker rundstykker ferdig barn jobber med fiskefile fiskemåltid ferdig

 

Samarbeid med Stord sjukeheim og Knutsaåsen omsorgssenter

Frå hausten 2019 går Skogatufto inn i eit framtidsretta samarbeidsprosjekt med kommunen sin sjukeheim og omsorgssenter. Prosjektet har me valgt å kalla "Livsmestring, helse og glede på tvers av generasjonar- eit samarbeidsprosjekt inn i framtida". Frå yngst til eldst i barnehagen skal vere aktivt med i prosjektet, og samarbeidet vil femne om besøk og aktivitet på tvers av einingane. Det vil bli lagt opp til felles turar og anna som kan sjåast som aktuelt for ung å eldre å sameinast om i kvardagen. Prosjektet vert og del av satsinga innafor folkehelse.

Overordna mål:

 • Auka livsglede og kjensle av å bety noko for andre

Mål for barnehagen:

 • å gjenom samarbeid med sjukeheimen og omsorgssenteret fremje respekt for menneske ved å synleggjere, verdsetje og fremje mangfald og gjensidig respekt
 • bidra til at barna får erfare at alle kan lære av kvarandre ved å fremje nysjerrigheit og undiring over likskapar og ulikskapar

Mål for sjukeheim / omsorgssenter:

 • auke aktivitet og livsglede for bebuarane
 • legge til rette for godt samspel mellom generasjonar

Mål for folkehelse:

 • fremje helse og livskvalitet gjennom sosial deltaking, aktivitet og gode opplevingar
 • skape sosiale relasjonar på tvers av generasjonar og gi oppleving av mestring

 

logo miljøfyrtårn

Skogatufto barnehage er 1 av 5800 verksemder som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er det sertifikat som i Noreg er mest brukt til dokumentering av innsats for miljø og ansvar for samfunn. Å bli del av Miljøfyrtårn har vært eit av våre mål i arbeid med berekraftig utvikling.

 

Knøttejudo i barnehagen

Linda, som jobbar hos oss, er judotrenar med utdanning i frå Judoknøtter (3-6 år) til Trener 1 judo. Saman med skulebarna våre har Linda og dei andre vaksne på avdelinga til våre komande skulebarn "Knøttejudo" ein dag i veka. Aktiviteten er lagt opp som ein kombinsjon av enkle turnøvingar, leik, song og innslag av heilt enkle judoøvingar på matter. Det finn ikkje stad noko form for slag og spark i judo. Aktivitetane legg stor vekt på sosialisering, samhandling og trivsel, samt at økta legg vekt på å utvikle barna sin grovmotorikk, evne til konsentrasjon, samhandling med jemnaldrande og evne til å ta instruksjonar. Det er mykje song, leik og moro for både barna og dei vaksne.

 

Me bidreg til utdanning av kompetent barnehagepersonale

Ved å vere ein aktiv utdanningsinstitusjon i kontinuerleg samarbeid med ulike aktørar, er dei tilsette hos oss jamleg i kontakt med det siste innan barnehageforsking og utvikling på fagfeltet. Dette i tillegg til den kompetanseheving som jamleg finn stad for dei tilsette.

Som ein av Stord kommune sine barnehagar har Skogatufto barnehage årleg lærling innanfor barne- og ungdomsarbeidarfaget. Lærlingane har, stort sett, gått to år på Fitjar vidaregåande skule for så å gå i lære eit å i barnehage og eit år i grunnskule. Det finnst og nokre andre utdanningsvegar å gå. Lærlingane er under jamleg vegleiing av fagutdanna instruktør i barnehagen, men tek del i det daglege arbeidet i møte med både barn og foreldre. Alle lærlingar må gjennm intervju før dei får tilbod om lærlingplass. Politittest ligg føre.

Skogatufto barnehage har samarbeid med HVL (Høgskulen på Vestlandet) og har gjennom året fleire periodar med studentar innanfor barnehagelæraryrket. Studentane skal gjennom studiet utvikle kjennskap til yrket som barnehagelærar og utvikle kunnskap og kompetanse til sit komande virke som utøvande pedagog i barnehagen. Dei skal gjennom sine tre år som studentar jobbe med pedagogikk og leiarskap. Kvar student er under jamleg vegleiing av øvingslærar i barnehagen og rettleiar frå HVL. Politiattest ligg føre.

Barnehagen har og fokus på jamleg kompetanseheving av eigne tilsette. Vidareutdanningar og lærande nettverk er jamt over innslag for deler av personale. I tillegg jobbar me kontinuerleg med å auka kompetansen i form av å tileigne oss kunnskap basert på nyare forskning relatert opp mot eigen praksis. Me jobbar og med utgangspunkt i Udir sine program og deira opplegg for kompetanse som er særleg tilpassa barnehagar.

fagleg fordjupning personale ulike lærestilar personale

Visjon og verdiar

Skogatufto sin visjon:

"Skogatufto barnehage er ein god stad å vera, leika og læra"

Skogatufto barnehage skal vere ein god stad å vera fordi her skal alle barn oppleve å vere inkluderte av alle barn og vaksne.

Skogatufto barnehage skal vere ein god stad å leika fordi her skal alle barna oppleve at leiken har eigenverdi og vert gjeve inspirasjon gjennom opplevingar, tid og rom.

Skogatufto barnehage skal vera ein god stad å læra fordi her skal alle barna få opplevingar og erfaringar som gjennom leik og tilrettelegging legg til rette for meistring og utvikling, individuelt og i gruppe.

 

Skogatufto sine verdiar

 • engasjement
 • respekt
 • tid
 • omsorg
 • positivitet

bhg-logo

 

Som tilsett i Skogatufto barnehage må me og forholda oss til Stord kommune sin Kultur- og verdiplakat

kultur- og verdiplakat

 

Barnehageruta

Her kan du lasta ned barnehageruta for kummunale barnehagar