Tilskotet skal gje midlar til foreininga/laget si ordinære drift. Ved vurderinga vert det lagt vekt på medlemstal, talet på medlemer under 19 år, aktivitet, eigeninnsats og kapitalbehov.

  • tilskot til song- og musikklag
  • tilskot til idrettsorganisasjonar
  • tilskot til allmenne kulturorganisasjonar
  • tilskot til barne- og ungdomsorganisasjonar

Her finn du meir informasjon og søknadssskjema.