På gardsbruk der frukt- og bærdyrking utgjer eller vil kunne bli ein vesentleg del av inntekta, kan du søkja om tilskot til fornying og nyplanting av frukt, og dekkjesystem for bær. Det er eit krav at søkjaren bur på eller nært garden, og at ressursgrunnlaget for verksemda er knytt til bruket og bygda. Stønad til planting av bær inkl dekkjesystem og frukt til konsum, sider og saft på gardsbruk i frukt- og bærdistrikta er høgt prioritert. Nye produsentar må dokumentere sin kompetanse om dyrking. Søknader om støtte til kjølelager for frukt og bær på gardsbruk er lågt prioritert.

På gardsbruk der grøntproduksjon utgjer eller vil kunne bli ein vesentleg del av inntekta, kan du søkja om tilskot til utvikling av småskala grøntproduksjon. Det er eit krav at søkjaren bur på eller nært garden, og at ressursgrunnlaget for verksemda er knytt til bruket og bygda.

Det kan ytast tilskot til nyetablering eller til ny småskalaproduksjon som tilleggsproduksjon på gardsbruk. Stønadsmottakar må vera eigar eller medeigar av landbrukseigedom eller registrert føretak, og som rekneskapsfører prosjektet og støtta i sitt rekneskap. Andre personar med særskild tilknytning til eigedomen som f.eks. ektefelle, sambuar, eldre eller neste generasjon kan også vere stønadsmottakar.

Les meir i retningsline i 2022 for støtte til frukt, bær og retningslinjer for etablering av småskalaproduksjon av grønsaker, frukt og bær

 

Korleis søkje om stønad

Søknaden, som skal sendast elektronisk til Innovasjon Norge, skal fyllast ut på www.innovasjonnorge.no.

  • Bær og frukt: Velg menyvalet Landbruk deretter tradisjonelt landbruk.
  • Grøntproduksjon: Klikk på menyval om Landbruk deretter Tilleggsnæring.

Ta kontakt med Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor for hjelp med søknaden. Tiltaka i prosjektet skal ikkje vere starta opp før Innovasjon Norge har handsama og avgjort søknaden.

Hjelpeskjema