Det vil difor vera vanskeleg å få startlån i haust og me oppmodar om å venta med å søka til slutten av året eller neste år.

Ein kan ta kontakt med bustadkontoret dersom ein har spørsmål om startlånsordninga. Telefon 53 49 66 00 (sentralbord).

Startlån frå kommunen gjeld dei som ikkje får bustadlån i vanleg bank og ikkje har moglegheit til å spara opp eigenkapital. Les meir om startlån her